’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Emil Lar­sen

Det er al­tid dej­ligt at kom­me lidt væk og få ren­set ho­ve­d­et rent men­talt

Man­ge hav­de spe­ku­le­ret i, om Emil Lar­sen over­ho­ve­det vil­le duk­ke op i Åda­len ef­ter som­mer­fe­ri­en. Må­ske hav­de han og OB bedst at gå hvert til sit? Men den løs­ning har ik­ke væ­ret op­pe at ven­de, for­tæl­ler han.

» Du skal præ­ste­re på et vist ni­veau, før der er no­gen, der gi­der at kø­be dig. Og det var ik­ke li­ge det, jeg gjor­de i sid­ste sæ­son, « smi­ler han og fort­sæt­ter:

» Og nu er Kent kom­met, og jeg ser po­si­tivt på si­tu­a­tio­nen i OB. Kent har si­ne idéer, og de stem­mer me­re el­ler min­dre overens med den må­de, jeg tæn­ker på fod­bold på. Så lad os ta­ge den der­fra. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.