Ik­ke så RIN­GE en

De dan­ske EM- dren­ge skal til OL næ­ste som­mer. For før­ste gang si­den 1992. Men hvad ven­ter egent­lig et dansk lands­hold i Rio?

BT - - U21- EM I TJEKKIET - SØ­DE DRØM­ME Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen srkr@ sporten. dk Mi­chel Wik­kel­sø David­sen

mi­cd@ sporten. dk

Spørg ba­re en svøm­mer, en 100 me­ter- lø­ber el­ler så­gar en hånd­bold­spil­ler. I spor­tens ver­den fi ndes der in­tet stør­re end De Olym­pi­ske Le­ge. Når først den olym­pi­ske fak­kel tæn­des, og det hvi­de fl ag med de fem rin­ge bæ­res ind og hej­ses, bleg­ner alt an­det i sam­men­lig­ning.

Men fod­bold­spil­le­re er an­der­le­des – og det sam­me er sel­ve fod­bol­den. Fod­bold er ver­dens stør­ste sport og kan i sig selv bæ­re enor­me be­gi­ven­he­der. Be­gi­ven­he­der som EM og ul­ti­ma­tivt VM.

For en fod­bold­spil­ler er et OL og en OL- me­dal­je ik­ke en af barn­doms­drøm­me­ne, som det er for no­get nær al­le øv­ri­ge sport­s­folk. Nej, det hand­ler for de fl este i ste­det om klub­tur­ne­rin­ger, Champions League og VM- guld.

Det gør det, for­di fod­bold til OL ik­ke når det sport­s­li­ge ni­veau, som ram­mes, når bol­den rul­ler til en VM- slut­run­de. Spil­ler­ne er – med tre und­ta­gel­ser på hvert hold – U23­spil­le­re, og det er oft e me­re obs­ku­re fod­bold­na­tio­ner som Ca­mero­un, Ni­ge­ria og Me­xi­co, der lø­ber med gul­det. Så hvor­for over­ho­ve­det gø­re så stort et num­mer ud af det, kan man tæn­ke?

Si­ger ik­ke nej

Det skal man, for­di det er et stort num­mer. Dan­mark har med se­mi­fi na­le­plad­sen ved EM for U21lands­hold kva­li­fi ce­ret sig til ver­dens stør­ste sports­be­gi­ven­hed med et fod­bold­hold – end­da et hold med mu­lig­he­der for at nå langt.

Det ske­te sid­ste gang for 23 år si­den. Næ­ste år sker det igen, når det nu­væ­ren­de U21- lands­hold dra­ger til Bra­si­li­en og Rio de Ja­neiro i sel­skab med tre ud­valg­te » voks­ne « spil­le­re. Og det er en for­tæl­ling, al­le spil­ler­ne på det dan­ske EM- hold vil væ­re en del af.

» Hvis man kan få lov at stille op til et OL for sit land, er det ik­ke mig, der si­ger nej, « si­ger en af målsco­rer­ne, da Dan­mark tirs­dag aft en sik­re­de sig OL- bil­let­ten, Vik­tor Fi­s­cher.

» Det vil jeg ger­ne. Men det lig­ger så langt ude i frem­ti­den, at det er svært at ta­ge stil­ling til li­ge nu. Der er en hel sæ­son på klub- og lands­holds­plan, in­den det kom­mer der­til. Li­ge nu er jeg ba­re stolt over at ha­ve væ­ret med til at kva­li­fi ce­re Dan­mark til OL for før­ste gang i min le­ve­tid. Det er stort i sig selv, « sup­ple­rer an­fø­rer Jan­nik Vester­gaard, der dog skal hå­be på et af de tre » wildcard « til den dan­ske OL- trup, da han er født før OL- skæ­rings­da­to­en 1. ja­nu­ar 1993.

Ån­den træk­ker

De dan­ske spil­le­re vil med. Ik­ke så me­get for­di guld, sølv og bron­ze træk­ker. Nej, det er no­get an­det. Det kan ly­de høj­pan­det, men det er den olym­pi­ske ånd og sel­ve det at væ­re til et OL, der træk­ker i de dan­ske EM- hel­te.

» En stor del af det er op­le­vel­sen. Fod­bold­t­ur­ne­rin­gen til OL er jo ik­ke rent sport­s­ligt en af top­be­gi­ven­he­der­ne ved De Olym­pi­ske Le­ge. Men op­le­vel­sen vil væ­re fed. Det er sik­kert den ene­ste gang, jeg får lov at op­le­ve det. Det er spe­ci­elt at få lov til at gø­re det med de her dren­ge og ny­de frug­ter­ne af, at vi har ar­bej­det hårdt på den her år­gang, så vi li­ge plud­se­lig er blandt de fi re bed­ste i Eu­ro­pa, « for­kla­rer midt­ba­ne­spil­le­ren Las­se Vi­gen.

Der er 18 plad­ser at kæm­pe om i den dan­ske EM- trup, der i au­gust næ­ste år rej­ser til Rio de Ja­neiro for at kæm­pe med 15 an­dre na­tio­ner om OL- gul­det. Let the ga­mes be­gin!

TORS­DAG 25. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.