Et nyt ’ 92?

BT - - U21- EM I TJEKKIET -

JEG TÆN­KER IK­KE så me­get over det. Så­dan ly­der stan­dards­va­ret, når vi spør­ger ind til de dan­ske U21- dren­ges OL- tan­ker. Oft e med et’Ik­ke end­nu’ bun­det i ha­len. Og de ly­ver ik­ke, EM- hel­te­ne. Det kan ses i øj­ne­ne på dem. Der er sta­dig over 13 må­ne­der til Rio, og om ba­re to døgn har de en se­mi­fi na­le at tæn­ke på. Den er li­ge nu alt, der be­ty­der no­get.

Når det så er sagt, sker al snak om de olym­pi­ske le­ge med et un­der­trykt smil om­kring mun­den. Li­ge nu fyl­der ver­dens stør­ste sports­be­gi­ven­hed i en af klo­dens mest iko­ni­ske by­er må­ske ik­ke al­ver­den. Men det æn­drer sig. Og det er spil­ler­ne klar over. FOR SPIL­LER­NE KAN se frem til en unik op­le­vel­se. De bli­ver en del af en be­gi­ven­hed, der er me­re end ba­re sport. Det er hi­sto­rie, po­li­tik, fæl­les­skab og store fø­lel­ser i en skøn og helt igen­nem ui­gen­nem­sku­e­lig pæ­re­væl­ling. Og det er ba­re uden for ba­nen.

På ba­nen kom­mer de til at stå over for ekso­ti­ske mod­stan­de­re fra al­le de­le af ver­den – og over for nog­le af spil­lets stør­ste stjer­ner. Mes­si, Ro­nal­din­ho og Ro­nal­do har al­le væ­ret der. Ja, de stør­ste stjer­ner kom­mer skam og­så til OL.

Det gør de dan­ske stjer­ner for­hå­bent­lig og­så. Selv om man kan ha­ve sin tvivl med tan­ke på, at EM, som det dan­ske lands­hold for­ment­lig og for­hå­bent­lig er en del af, slut­ter un­der en må­ned, in­den OL- tur­ne­rin­gen fl øjtes i gang. Med pro­fi ler som Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg og Yus­suf Poul­sen i for­mode­de vig­ti­ge rol­ler. MEN STIL­LER DAN­MARK med det, Jess Thorup un­der den­ne EM- tur­ne­ring igen og igen har kaldt ’ det stær­ke­ste hold’, kan der ven­te al­le os fod­boldt­os­ser en umå­de­lig in­ter­es­sant OL- tur­ne­ring. Må­ske end­da en af dem, hvor Dan­mark kan gå langt. Det mu­li­ge hold, Jess Thorup kan stille, har i hvert fald mas­ser af kva­li­tet.

Næ­ste som­mer lig­ner al­le­re­de nu en af de bed­ste dan­ske sport­s­som­re i man­ge, man­ge år. Må­ske si­den det her­rens år 1992.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.