’ Jeg måt­te vir­ke­lig figh­te’

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki måt­te ud i en vandt lang og ud­mar­ven­de tre­sæts- kamp i East­bour­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HÅRDT AR­BEJ­DE Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki var ik­lædt sit vel­kend­te store smil ef­ter sin tre- sæts- sejr over Svet­la­na Kuz­netsova i tred­je run­de af ’ Aegon In­ter­na­tio­nal’ i East­bour­ne.

» Jeg måt­te vir­ke­lig figh­te, « sag­de den 24- åri­ge dan­sker om sej­ren over den fem år æl­dre rus­ser, der og­så er tid­li­ge­re Grand Slam- vin­der. Selv­om dan­ske­ren før­te 5- 1 i før­ste sæt, tab­te hun det al­li­ge­vel 6- 7.

Her­fra tog Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki dog te­ten og vandt de ef­ter­føl­gen­de to sæt 6- 3, 6- 1.

» Svet­la­na er en tek­nisk dyg­tig spil­ler. Sam­ti­dig er hun en skøn pi­ge. Vi har et godt for­hold til hin­an­den. Der­for var der un­der­vejs i kam­pen og­så plads til smil, når der blev spil­let en sjov du­el, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

Spil­le­de en god kamp

I den to ti­mer og 13 mi­nut­ter lange kamp blev hun no­te­ret for ik­ke fær­re end ni ser­ve­es­ser og 36 vinderslag.

» Alt i alt sy­nes jeg, at jeg spil­le­de en god kamp. Men det var lidt dumt, at jeg ik­ke vandt før­ste sæt på den sæt­bold, jeg el­lers til­spil­le­de mig, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der i da­gens kvart­fi­na­le ud­for­dres af An­drea Pet­ko­vic.

» Det bli­ver en mindst li­ge så hård op­ga­ve som den mod Kuz­netsova. Pet­ko­vic har haft en god sæ­son, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

Den tid­li­ge­re dan­ske top­spil­ler, Ti­ne Scheu­er- Lar­sen, der nu bå­de er ten­ni­stræ­ner og kom­men­ta­tor på TV3 Sport, for­ud­ser en tæt kamp, selv­om Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki fø­rer den ind­byr­des sta­ti­stik mod ty­ske­ren 4- 1. til­lid og mu­lig­he­der for at få suc­ces i Wim­b­ledon. Men skal hun nå langt her, skal hun spil­le bed­re, end hun har gjort i si­ne før­ste to kam­pe ( mod Ga­j­do­sova og Kuz­netsova, red.) i East­bour­ne, « si­ger Ti­ne Scheu­er- Lar­sen.

Fem­te­se­e­det i Wim­b­ledon

Lod­træk­nin­gen til Wim­b­ledon fo­re­ta­ges i mor­gen for­mid­dag, men al­le­re­de i går of­fent­lig­gjor­de de en­gel­ske ar­ran­gø­rer se­ed­nin­ger­ne.

» Ca­ro­li­ne er fem­te- se­e­det, og det be­ty­der, at hun tid­ligst kan mø­de spil­le­re som Se­re­na Wil­li­ams, Pe­tra Kvi­tova, Si­mo­na Ha­lep og Ma­ria Sha­ra­pova i en even­tu­el kvart­fi­na­le. Det er godt. Der­med øges hen­des chan­cer for at nå langt, « si­ger Ti­ne Scheu­er- Lar­sen.

Ind­til vi­de­re har til­sku­er­ne ved ’ Aegon In­ter­na­tio­nal’ væ­ret vid­ner til en ræk­ke over­ra­sken­de resultater. De fort­sat­te i går, da Woz­ni­a­ck­is mu­li­ge mod­stan­de­re i en even­tu­el se­mi­fi­na­le i mor­gen røg ud.

Mens sy­ven­de- se­e­de­de Eu­ge­nie Bou­chard trak sig med en ska­de mod Be­lin­da Ben­cic, tab­te 14.- se­e­de­de Gar­bi­ne Mu­guruza til upå­ag­te­de Jo­han­na Kon­ta.

Tid­li­ge­re i tur­ne­rin­gen har top­spil­le­re som Lucie Sa­fa­rova, Car­la Su­a­rez Navarro, Eka­te­ri­na Ma­ka­rova og Flavia Pen­net­ta og­så tabt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.