Brø­let En­de­lig som­mer

Fra tirs­dag i næ­ste uge kom­mer som­me­ren til Dan­mark med sol he­le da­gen og 25 gra­der, ly­der mel­din­gen fra DMI

BT - - NYHEDER - Jo­han­ne Haa­gerup Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

VEJ­RET

Så er der godt nyt til gæ­ster­ne på årets Roskil­de Festi­val, sko­lebør­ne­ne, der fre­dag går på som­mer­fe­rie, og de dan­ske­re, der ba­re læn­ges eft er som­mer­vejr.

Den lange pe­ri­o­de med regn, blæst og tem­pe­ra­tu­rer, der ik­ke har ind­budt til hver­ken strand, grill el­ler som­mer­tøj, lak­ker nem­lig mod en­den, og fra tirs­dag el­ler ons­dag i næ­ste uge rul­ler som­me­ren en­de­lig ind over Dan­mark.

Så­dan ly­der den kla­re mel­ding fra Dan­marks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut ( DMI).

» Vi har nu i lang tid haft ve­sten­vinds­strøm­ning ind over Dan­mark ude fra At­lan­ter­ha­vet med lav­tryk og fron­ter, som har gi­vet køligt vejr med regn og by­ger. Men nu ser det ud til, at vi i lø­bet af næ­ste uge får etab­le­ret et høj­tryk, først over Nord­s­ø­en og se­ne­re over Skan­di­navi­en, så vin­den dre­jer om i nord og se­ne­re i øst. Det be­ty­der var­me­re og me­re sta­bilt vejr, « for­tæl­ler vagt­ha­ven­de me­te­o­r­o­log Jørn Thom­sen.

De sid­ste regn­drå­ber

Him­len sen­der de sid­ste regn­drå­ber over lan­det hen over we­e­ken­den og i be­gyn­del­sen af næ­ste uge, men så vil som­mer­vej­ret bra­ge igen­nem.

» Det bli­ver rig­tig fl ot fra tirs­dag el­ler ons­dag, hvor vi får tem­pe­ra­tu­rer om­kring de 25 gra­der og sol og som­mer. Bort­set fra tirs­dag, hvor der kan væ­re lidt by­ger tilbage, vil der væ­re sol fra mor­gen til af­ten, « si­ger Jørn Thom­sen.

Dan­sker­ne har måt­tet ven­te

Vin­den går i øst, så på de ve­st­vend­te ky­ster kan tem­pe­ra- tu­rer­ne krav­le helt op på over 27 gra­der, mens det bli­ver lidt køli­ge­re ved kyster­ne med på­lands­vind. Her vil ter­mome­te­ret dog sta­dig vi­se om­kring 22 gra­der.

DMIs må­nedsprog­no­se for ju­ni spå­e­de, at som­me­ren al­le­re­de vil­le kom­me i be­gyn­del­sen af må­ne­den, men dan­sker­ne har alt­så måt­tet kig­ge langt eft er solskin og strand­vejr. Den­ne gang er det go­de vejr dog helt in­den for syns­vid­de, og Jørn Thom­sen er så tæt på at gi­ve en ga­ran­ti, som en me­te­o­r­o­log tør væ­re: Li­ge­som me­nings­må­lin­ger­ne » Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, at det ik­ke kom­mer. Men vi så selv­føl­ge­lig og­så med me­nings­må­lin­ger­ne for­ud for val­get, at no­gen blev over­ra- ske­de, og det kan jo og­så ske her, « si­ger han med et grin.

Hvor læn­ge det go­de vejr så hol­der, tør me­te­o­r­o­lo­gen dog ik­ke at gi­ve et bud på.

» Om det hol­der, fem da­ge, 10 da­ge el­ler 14 da­ge, kan jeg ik­ke si­ge end­nu. Men en fem­da­ges­pe­ri­o­de fra tirs­dag el­ler ons­dag er for­holds­vis sik­ker, « si­ger Jørn Thom­sen.

Nu kan vi langt om læn­ge skim­te som­mer­vej­ret i ho­ri­son­ten. Sol he­le da­gen og 25 gra­der, ly­der det fra DMI.

Ar­kiv­fo­to: Kim Hau­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.