Hvad glæ­der du dig mest til, når som­me­ren en­de­lig kom­mer?

BT - - NYHEDER - Tekst og fo­to: Julie Kragh

Ka­ro Ka­za­ri­an,

23 år. Kun­de­rå­d­gi­ver fra Fre­de­riks­berg. » Jeg glæ­der mig til at væ­re sam­men med fa­mi­lie og ven­ner uden­for og især til at ba­de på Island Bryg­ge. Jeg hol­der først som­mer­fe­rie i Lon­don i sep­tem­ber, så jeg hå­ber på godt dansk som­mer­vejr ind­til da. «

In­ge Svend­sen,

64 år. Kon­su­lent fra Fyn. » Det er fan­ta­stisk, at som­me­ren en­de­lig er på vej – vi glæ­der os! Jeg glæ­der mig til lu­ne som­mer­af­te­ner uden­for. «

Jo­an Vest,

64 år. Læ­rer fra Oden­se. » Jeg har som­mer­fe­rie fra på fre­dag, så det pas­ser per­fekt. Jeg el­sker at ba­de og so­le mig! «

Lars Lund­gren,

51 år. Bil­led­kunst­ner fra København. » Vi er jo til­pas nai­ve, at vi tror på det, når vi hø­rer no­get po­si­tivt, « ly­der det med et grin om de lo­ve­de som­mer­tem­pe­ra­tu­rer. » Sta­ti­stisk set kan den grøn­ne vin­ter jo hel­ler ik­ke bli­ve ved, « joker Lars Lund­gren, der skal til­brin­ge som­me­ren på Sam­sø og om bord på en båd, og der­for hå­ber, DMIs prog­no­se hol­der stik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.