Hyl­dest til al­le stu­den­ter­hu­er­ne

ME­NER

BT - - DEBAT -

Idis­se da­ge bli­ver tu­sind­vis af nye stu­den­ter ud­klæk­ket fra lan­dets gym­na­si­er, er­hvervs­sko­ler og hf- kur­ser. Vi mø­der dem med de­res hvi­de hu­er og gla­de smil. Eu­fori­ske, sik­kert og­så let­te­de og for de fl estes ved­kom­men­de med lyst til li­vets næ­ste kapitel. KA­STER MAN ET blik på det so­ci­a­le me­die Fa­ce­book, står stol­te for­æl­dre i kø med lov­pris­nin­ger af de­res børns præ­sta­tio­ner ved det grøn­ne ek­sa­mens­bord. Her er mas­ser af gla­de 12- tals­be­ret­nin­ger, mens for­tæl­lin­ger­ne om, hvor­dan ju­ni­or med nød og næp­pe red­de­de sig i land ved sid­ste ek­sa­men, selv­føl­ge­lig ik­ke er til at op­spo­re. ’ Pral løs, når dit barn er et dej­ligt men­ne­ske. Tag det ro­ligt med al­le præ­sta­tions- pra­le­ri­er­ne,’ ly­der mod­bøl­gen nu på Fa­ce­book. In­drøm­met, det kan ind imel­lem væ­re svært at fi nde den ret­te ba­lan­ce i stu­den­ter- de­bat­ten. De, der har gjort sig uma­ge, væ­ret my­re­fl it­ti­ge, su­get vi­den til sig, lært no­get og få­et fi ne ka­rak­te­rer, skal da hyl­des. Men lad det ik­ke stop­pe der. For der er og­så an­dre, der har gjort sig uma­ge, an­dre, der har kæm­pet, svedt og grædt, uden at det har ført til et ene­ste 12- tal. De­res sejr kan væ­re mindst li­ge så vær­di­fuld. Og glæden og stolt­he­den li­ge så stor. Tag nu 22- åri­ge Jes­si Chri­sten­sen fra Her­føl­ge, der med syv psy­ki­ske di­ag­no­ser i ba­ga­gen, kæm­pe­de sig igen­nem et hf- stu­die og fi k den hvi­de hue på. Pa­ve­stolt over sit ka­rak­ter­gen­nem­snit på fi re. ’ Jeg fø­ler mig som en su­per­stu­dent,’ er­klæ­re­de hun på Fa­ce­book. Ja, gu er du en su­per­stu­dent, Jes­si. Til­lyk­ke med ek­sa­men. Selv­føl­ge­lig skal vi de­le de gla­de øje­blik­ke. Og hu­ske, at en su­per­stu­dent ik­ke nød­ven­dig­vis har ka­rak­ter­bo­gen fyldt med 12- tal­ler. I øv­rigt er det og­så me­get klogt at hu­ske på, at alt her i li­vet ik­ke hand­ler om de ka­rak­te­rer, man får ved ek­sa­mens­bor­det, men om den ka­rak­ter, man har som men­ne­ske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.