DER ER NO­GET OM KØ­BEN­HAV­NE­RI­ET ’’

Kri­ti­ker­ne bur­de stop­pe op og re­fl ek­te­re over, hvad de man­ge DF- væl­ge­re har vil­let med de­res stem­me

BT - - DEBAT -

Oven på en hek­tisk tid vil jeg li­ge stop­pe op og gø­re sta­tus. MAN­GE HAR RÅBT op om, at Dansk Fol­ke­par­tis frem­ra­gen­de val­gre­sul­tat hand­ler om, at Dan­mark er ble­vet et in­to­le­rant og ra­ci­stisk land. En del har tru­et med at emi­gre­re til Sve­ri­ge og si­ger, at de skam­mer sig over at bo i Dan­mark. Det er en tem­me­lig ude­mo­kra­tisk op­før­sel. I ste­det for at for­døm­me ( og der­ved ud­stil­le sig selv som snæ­ver­sy­ne­de, in­to­le­ran­te in­di­vi­der), bur­de kri­ti­ker­ne stop­pe op og re­fl ek­te­re over, hvad det er, de man­ge DF- væl­ge­re har vil­let med de­res stem­me. JEG ER OVER­BE­VIST om, at dan­sker­ne er ble­vet hver­ken me­re el­ler min­dre to­le­ran­te si­den sid­ste valg, og at det ik­ke er in­to­le­ran­ce og frem­med­had, der har gi­vet DF frem­gang. DF har væ­ret i stand til at adres­se­re man­ge dan­ske­res hver­dags­pro­ble­mer, be­kym­rin­ger og øn­sker uden ar­ro­gan­ce. Mit ind­tryk er, at DF har ramt no­get i fol­ke­ån­den, som man­ge an­dre par­ti­er har over­hørt – de har nem­lig ta­get af­stand fra kø­ben­hav­ne­ri­et. Jeg har for før­ste gang stil­let op i en kreds uden­for København – nem­lig Østjyl­lands Stor­kreds. Det har jeg lært me­get af, og jeg få­et en bed­re for­stå­el­se for de pro­ble­ma­tik­ker der er mel­lem ho­ved­sta­den og re­sten af lan­det. Jeg har med an­dre ord få­et en bed­re for­stå­el­se for al snak­ken om ’ kø­ben­hav­ne­ri’. SELV­FØL­GE­LIG SKAL KØBENHAVN ha­ve ek­stra op­mærk­som­hed på grund af sin po­si­tion som Dan­marks ho­ved­stad, men i dansk po­li­tik er der en klar ten­dens til, at alt for me­get kom­mer til at hand­le om København og kø­ben­hav­ner- eli­ten. Vi er nødt til at tæn­ke me­re på lan­det som en hel­hed, så vi net­op und­går at knæk­ke det midt over. Kun på den må­de kan vi und­gå for­lad­te ud­kants­om­rå­der. Skal vi be­va­re sam­men­hængs­kraft en i lan­det, er det vig­tigt, at de stats­li­ge ar­bejds­plad­ser ik­ke kun bli­ver pla­ce­ret i København, for de til­træk­ker liv, ar­bejds­kraft og ska­ber gro­bund for en opblom­string af virk­som­he­der i lo­ka­l­om­rå­der­ne. Det er li­ge­le­des vig­tigt at lyt­te til bor­ger­ne, når de for­tæl­ler, at der ik­ke er be­tjen­te nok i de­res om­rå­de, og det er vig­tigt, man gi­ver f. eks. læ­ger­ne og de­res fa­mi­li­er or­dent­li­ge for­hold, når de ta­ger ar­bej­de i yder­om­rå­der­ne.

Na­ser Kha­der, DET ER OG­SÅ gå­et op for mig, at det ik­ke ba­re er pjat, når man øn­sker sig mo­tor­ve­je i Jyl­land. Un­der valg­kam­pen så jeg, at den er helt gal med in­fra­struk­tu­ren i Østjyl­land, og vi kan ik­ke by­de folk at skul­le sid­de i kø hver mor­gen og eft er­mid­dag mel­lem Skan­der­borg og Aar­hus Nord el­ler på Ring­vej­en i Aar­hus. Det er en stor be­last­ning for lo­kal­sam­fun­det. Det går ud over bå­de ar­bejds­ta­ge­re og virk­som­he­der­nes vækst og den pro­duk­ti­vi­tet, som skal fi nan­si­e­re vo­res vel­færd. Hvis vi po­li­ti­ke­re øn­sker at styr­ke pro­duk­ti­vi­te­ten og at folk skal væ­re vil­li­ge til at kø­re langt for at ha­ve et ar­bej­de, så må vi og­så sør­ge for, at man ik­ke skal bru­ge vær­di­fuld tid i en kø. Der er be­hov for at få ud­vi­det E45 og en ge­ne­rel styr­kel­se af in­fra­struk­tu­ren i Østjyl­land. Det du­er ik­ke, at vi spæn­der ben for Dan­marks næst­stør­ste væk­st­om­rå­de på den må­de. DF HAR FOR­STÅ­ET at ta­le til he­le Dan­mark, og det kun­ne vi an­dre læ­re en del af. Vi skal ha­ve stør­re fo­kus på lan­det som en hel­hed. Jeg er sik­ker på, det sag­tens kan la­de sig gø­re, uden at København der­med bli­ver til­si­de­sat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.