Er der for me­get fo­kus på de stu­den­ter, der får hø­je ka­rak­te­rer?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.01 NO­GET ER SE­JE­RE END 12 På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.03 HYLD TOPKA­RAK­TE­RER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.13 STU­DEN­TER- SNOB­BE­RI På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.01

Nej,

de al­ler­bed­ste fortje­ner at bli­ve hyl­det

Ja,

folk med la­ve­re ka­rak­te­rer kan ha­ve kæm­pet li­ge så hårdt

28.658 stem­mer på bt. dk

12- TAL­LER KNÆK­KER

Ja­cob Phi­lip­sen

Jeg er af den op­fat­tel­se, at de kvin­der, der får 12- tal­ler, oft e knæk­ker se­ne­re i li­vet, for­di de skal væ­re de bed­ste og ik­ke kan ac­cep­te­re min­dre end per­fekt.

Vi­cki Ol­sen

Jeg er og­så træt af at hø­re om su­per­stu­den­ter­ne. Hvad med at fo­ku­se­re på dem, der bry­der den so­ci­a­le arv og kæm­per for at få en ud­dan­nel­se på trods af, at sy­ste­met ik­ke tro­e­de på dem? De/ vi er se­je­re end dem, der sco­rer topka­rak­te­rer.

Za­rah Jo­se­fi ne Ko­fo­ed

Det er en vær­re gang jan­te­lov, at man ik­ke må hyl­de de ele­ver, der får topka­rak­te­rer. De har jo, net­op som pi­gen i BTs ar­ti­kel, for­må­et at løft e de­res ni­veau et godt styk­ke over an­dre i sam­me si­tu­a­tion, og tit og oft e bli­ver der og­så knok­let hårdt for de topka­rak­te­rer med pri­o­ri­te­ring af lek­tier over f. eks. fe­ster. Men når det er sagt, så kan al­le stu­den­ter væ­re stol­te af de­res hue, hvis de fø­ler, at de har ar­bej­det for den.

Ida H.

Stu­den­ter­hu­en er kun ad­gangs­kort til hø­je­re ud­dan­nel­ser. De la­ve­re er li­ge så vig­ti­ge. Der snob­bes for me­get for stu­den­ter­hu­en, og man­ge stu­den­ter når al­drig læn­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.