PANELET

BT - - DEBAT -

AN­NEBIR­GIT­TE RAS­MUS­SEN Nej. Man­ge af de stu­den­ter, der kom­mer ud med et højt gen­nem­snit, har knok­let rig­tig me­get for det. Det skal man ha­ve stor respekt for. Der er kom­met en ten­dens til at se ned på de al­ler­dyg­tig­ste ele­ver, men de fortje­ner respekt. Me­di­er­ne bæ­rer et an­svar for et frem­hæ­ve su­per­stu­den­ter­ne ek­stremt me­get. Det pres­ser de an­dre ele­ver. Det er al­tid godt at sig­te højt, men der er et me­get en­si­digt præ­sta­tions­fo­kus. Præ­sta­tions­kul­tu­ren spæn­der i høj grad ben for læ­ring og triv­sel.

Ja. Al forsk­ning vi­ser det, og vi kan hø­re det på ele­ver og læ­re­re. Vi får mindst tre ka­rak­te­rer om ugen for for­skel­li­ge op­ga­ver, og hver ene­ste ka­rak­ter fø­les fuld­stæn­dig af­gø­ren­de for ens mu­lig­he­der, så på den må­de er der kon­stant fo­kus på det.

For­mand for Dan­ske Gym­na­si­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.