TIK­KEN­DE BO

Psy­kisk sy­ge bag man­ge af de mest uhyg­ge­li­ge drab

BT - - NYHEDER - Jes­per Vester­gaard Lar­sen jvl@ bt. dk jves@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

PSY­KI­A­TRI

Jo­nas Ve­ster Tvang­stan­ker, pa­ra­noia og hal­luci­na­tio­ner gør hvert år psy­kisk sy­ge men­ne­sker til drabs­mænd. Res­sour­ce- man­gel i psy­ki­a­tri­en og mang­len­de mu­lig­hed for at tvangs­me­di­ci­ne­re bæ­rer en del af skyl­den, vur­de­rer psy­ki­a­ter.

Den 48- åri­ge gym­na­si­e­læ­rer, PN, der ons­dag dræb­te 24- åri­ge Met­te Ma­rie Tang, er langt­fra den før­ste psy­ki­a­tri­ske pa­tient, der be­går drab. Fle­re gan­ge om året rystes Dan­mark af bizar­re og umo­ti­ve­re­de drab, be­gå­et af per­so­ner med svæ­re sinds­li­del­ser.

» Når psy­kisk sy­ge be­går drab, så er det ty­pisk for­di, de ik­ke har ta­get de­res me­di­cin. De hø­rer stem­mer, er pa­ra­noi­de og fø­ler sig som­me ti­der chi­ka­ne­ret, over­vå­get el­ler li­ge­frem tru­et af de­res om­gi­vel­ser. Det skyl­des, at ba­lan­cen i det stof, der hed­der do­pa­min, er i uba­lan­ce. Me­di­ci­nen er med til at re­gu­le­re den ba­lan­ce, « si­ger psy­ki­a­ter Hen­rik Day Poul­sen.

Træt­te af bi­virk­nin­ger­ne

Når psy­kisk sy­ge ik­ke ta­ger de­res me­di­cin, skyl­des det som of­test, at de ik­ke fø­ler sig sy­ge, og som­me ti­der er de og­så træt­te af de bi­virk­nin­ger, der er ved me­di­ci­nen. Som reg­ler­ne er i dag, kan sund­heds­per­so­na­le ik­ke tvin­ge psy­ki­a­tri­ske pa­tien­ter til at ta­ge de­res me­di­cin, når først de er ud­skre­vet. Det er først mu­ligt, når de bli­ver tvangsind­lagt, og før det sker, skal pa­tien­ten væ­re ret dår­lig.

Mang­len­de res­sour­cer

Hen­rik Day Poul­sen pe­ger og­så på, at mang­len­de res­sour­cer i psy­ki­a­tri­en kan væ­re med­vir­ken­de til, at psy­kisk sy­ge be­går kri­mi­na­li­tet. kri­mi­na­li­te­ten, hvis der var ble­vet re­a­ge­ret på de ad­var­sels­lam­per, der vi­ste sig, « si­ger han.

Hvis man som bor­ger op­le­ver en sinds­li­den­de, der vir­ker tru­en­de el­ler me­get pa­ra­noid, bør man ta­ge kon­takt til po­li­ti­et. Man kan og­så rin­ge til ved­kom­men­des læ­ge, hvis man ved, hvem det er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.