’ ’

BT - - NYHEDER - Hen­rik Day Poul­sen, psy­ki­a­ter

Når psy­kisk sy­ge be­går drab, så er det ty­pisk for­di, de ik­ke har ta­get de­res me­di­cin. De hø­rer stem­mer, er pa­ra­noi­de og fø­ler sig som­me ti­der chi­ka­ne­ret, over­vå­get el­ler li­ge­frem tru­et af de­res om­gi­vel­ser

Selv­om psy­kisk sy­ge of­te bli­ver om­talt i den for­bin­del­se, er det dog langt­fra al­le sinds­li­den­de, der er far­li­ge, si­ger Knud Kri­sten­sen, der er for­mand for Lands­for­e­nin­gen Sind:

» Så­dan nog­le sa­ger pu­ster til for­dom­me om, at al­le psy­kisk sy­ge er po­ten­ti­el­le øk­se­mor­de­re. Og det gør, at psy­kisk sy­ge fø­ler, at der bli­ver set skævt til dem. Men kig­ger man på tal­le­ne for, hvor man­ge dan­ske­re der er ramt af psy­kisk syg­dom, så er det i sig selv do­ku­men­ta­tion for, at psy­kisk sy­ge ik­ke er far­li­ge, « si­ger han.

Han op­for­drer al­min­de­li­ge folk til at re­a­ge­re, hvis de op­le­ver, at en per­son, de ken­der, ud­vik­ler psy­ko­ti­ske symp­to­mer.

» For nog­le år si­den la­ve­de Sund­heds­sty­rel­sen en un­der­sø­gel­se om psy­kisk sy­ge og kri­mi­na­li­tet, og i 7 ud af 10 til­fæl­de vi­ste un­der­sø­gel­sen, at man kun­ne ha­ve for­hin­dret

I kri­mi­nalsa­ger, hvor ger­nings­man­den er psy­kisk syg, bli­ver ved­kom­men­de ik­ke straf­fet med fængsel, men får i ste­det en behandlingsdom el­ler en dom til an­brin­gel­se på en psy­ki­a­trisk in­sti­tu­tion. FÆR­RE BLI­VER IND­LAGT

er den an­del af pa­tien­ter, der ind­læg­ges, fal­det med 30 pct., mens det sam­le­de an­tal sen­ge­da­ge er fal­det med 20 pct. Det­te er en føl­ge af, at an­tal­let af sen­ge­plad­ser un­der­vejs er ble­vet re­du­ce­ret med 20 pct. I sam­me pe­ri­o­de – dvs. fra 2000 til 2008 – er an­tal­let af am­bu­lan­te be­søg ste­get med 43 pct.

Fra 2000 til 2008

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.