Han kør­te rundt med Ka­mil­las lig i fem ti­mer

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov ja­hh@ bt. dk

TRAGEDIE

19. juli i fjor, da 21- åri­ge Ka­mil­la Han­tusch fra Pad­borg dø­de ved kvæl­ning, kør­te hen­des nu dr­ab­stil­tal­te 25- åri­ge eks­kæ­re­ste SMA bag­ef­ter rundt med hen­des liv­lø­se krop i fi­re­fem ti­mer.

Det kom frem i går i et næv­nin­ge­ting ved Ret­ten i Søn­der­borg, hvor SMA sad i vid­nes­kran­ken i den uhyg­ge­li­ge sag.

Iføl­ge hans for­kla­ring stop­pe­de Ka­mil­la Han­tusch med at træk­ke vej­ret, ef­ter at et skæn­de­ri mel­lem dem hav­de ud­vik­let sig til slag og skub. Og hvor han fast­holdt hen­de med sin ven­stre arm rundt om hal­sen for at få hen­de til at bli­ve ro­lig igen.

» Til sidst faldt vi ned i sen­gen, mens jeg sta­dig har ar­men rundt om hen­de. Idet vi ram­mer ned i sen­gen, slår jeg ar­men ned i kan­ten. Jeg tror, det er dér, det sker, « sag­de SMA, da han af an­kla­ger Chri­sti­na Korsgaard Andersen blev bedt om at be­skri­ve, hvad der ske­te den af­ten.

Hans eks­svi­ger­mor Lis­beth Han­tusch, der i går blev ført som vid­ne, tror ik­ke på, at Ka­mil­la mi­ste­de li­vet i hjem­met, for­di hun selv be­fandt sig der på det tids­punkt, SMA si­ger, han for­vold­te dat­te­rens død.

» Hvis der hav­de væ­ret tu­mult, så hav­de jeg hørt det, « sag­de Lis­beth Han­tusch.

Iføl­ge SMA røg han en ci­ga- ret uden­for ef­ter fal­det i sen­gen i hjem­met på Teg­l­gårds­vej. Da han kom ind igen, lå Ka­mil­la på sam­me må­de, som da han hav­de for­ladt væ­rel­set: På ma­ven og med ho­ve­d­et nedad.

’ Jeg blev ban­ge’

» Jeg tro­e­de, hun var be­svi­met, og jeg blev ban­ge. Jeg vend­te hen­de om og kun­ne se, at hun hav­de luk­ke­de øj­ne. Jeg mær­ke­de ef­ter, om hun hav­de puls ved hæn­der­ne, og jeg mær­ke­de ef­ter un­der hen­de ud i bi­len. Jeg tro­e­de kun, hun var be­svi­met. «

Han be­skrev vi­de­re, hvor­dan han sat­te hen­de i pas­sa­ger­sæ­det og spænd­te hen­de fast. Og kør­te de to ki­lo­me­ter ud til, hvor han ar­bej­der.

» Der­u­de prø­ve­de jeg at ru­ske i hen­de og daske til hen­des kind og gjor­de alt mu­ligt for at væk­ke hen­de. Jeg var fuld­stæn­dig i pa­nik og kør­te så der­fra igen, « for­tal­te han vi­de­re.

På et tids­punkt greb ang­sten SMA. For det gik op for ham, at Ka­mil­la nok var død.

» Jeg vil kø­re på sy­ge­hu­set med hen­de. Jeg vil til Aa­ben­raa Sy­ge­hus og kø­rer ned på mo­tor­vej­en. Jeg kø­rer nok 160 km i ti­men og er helt i pa­nik. Jeg be­gyn­der at snak­ke til mig selv, mens jeg kø­rer frem og tilbage på mo­tor­vej­en. Hver gang jeg nær­mer mig sy­ge­hu­set, si­ger jeg højt til mig selv: ’ Du kan ik­ke kø­re på sy­ge­hu­set med en død per­son’. Og så kø­rer jeg vi­de­re frem og tilbage. Jeg tror, jeg kø­rer 500 ki­lo­me­ter i lø­bet af den nat, « sag­de han.

På et tids­punkt, da bi­len be­fandt sig ved til­kør­sel 73 Kliplev ved Sønderjyske Mo­tor­vej, holdt han ind til si­den.

» Det var tæt på klok­ken fi­re om mor­ge­nen. Jeg stop­per og løf­ter hen­de ud af bi­len og læg­ger hen­de stille og ro­ligt på jor­den nog­le me­ter in­de fra vejsi­den. Jeg lag­de en pla­stikpo­se oven på hen­de. Jeg var så ban­ge og dår­ligt til­pas. Så kør­te jeg hjem til Teg­l­gårds­vej igen. Da jeg kom ind ad dø­ren, kom min dat­ter ind til mig, « for­kla­re­de han.

Der fal­der dom i næ­ste uge.

Ka­mil­la Han­tusch’ eks­kæ­re­ste for­tal­te i går i ret­ten, at han kør­te rundt med hen­des lig på pas­sa­ger­sæ­det i fi­re- fem ti­mer. Han tur­de ik­ke ta­ge på ho­spi­ta­let med hen­de. Fo­to: Pri­vat/ Fa­ce­book

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.