Der­for lig­ner det et sam­men­brud

Løk­kes for­hand­lin­ger med DF, LA og K om ny re­ge­ring er gå­et helt i stå

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

DRON­NIN­GER­UN­DE

Et sam­men­brud i for­hand­lin­ger­ne på Chri­sti­ans­borg om at dan­ne en ny re­ge­ring kan ik­ke læn­ge­re ude­luk­kes ef­ter for­lø­bet af gårs­da­gens sam­ta­ler mel­lem Løk­ke, Thu­le­sen Da­hl, Samu­el­sen og Pa­pe.

» Vi kan ik­ke gå i re­ge­ring li­ge nu, « sag­de Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ef­ter en kort ar­bejds­frokost med de tre og luf­te­de sin util­freds­hed med, at for­hand­lin­ger­ne går ual­min­de­lig trægt.

Sam­ti­dig gjor­de An­ders Samu­el­sen det klart, at top­skat­ten skal afskaffes, hvis Løk­kes re­ge­ring skal ha­ve en chan­ce.

» Vi er gå­et til valg på, at den skal væk, og hvis det ik­ke lyk­kes, bli­ver det enormt be­svær­ligt for re­ge­rin­gen. Vi er ik­ke ban­ge for no­get som helst. Hel­ler ik­ke for at væl­te re­ge­rin­gen, « sag­de han.

Dår­lig stem­ning

Og me­dens Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl fik travlt med at un­der­stre­ge, at han får me­re ind­fly­del­se ved kun at væ­re støt­te­par­ti, bi­drog Sø­ren Pa­pe Poul­sen til den dår­li­ge stem­ning ved dels at for­la­de ar­bejds­froko­sten i uti­de, for­di han hav­de et an­det mø­de, og dels ved at ri­ve Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl i næ­sen, at DF ef­ter hans me­ning bur­de gå i re­ge­ring, når man er ble­vet det stør­ste bor­ger­li­ge par­ti.

Hans kon­ser­va­ti­ve par­ti­fæl­le Mai Merca­do sag­de det lidt skar­pe­re, da hun på fa­ce­book kald­te Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl for des­pe­rat.

’ Må­ske er der sim­pelt­hen af­gi­vet for man­ge valg­løf­ter og brugt for man­ge tul­li­ar­der til, at man tør ta­ge an­sva­ret på sig? Det er synd for de­mo­kra­ti­et, når væl­ger­ne nu så klart har talt,’ skrev hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.