’’

BT - - NYHEDER - Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ( DF)

Vi kan ik­ke gå i re­ge­ring li­ge nu

Par­ti­er­ne står til­sy­ne­la­den­de sta­dig så langt fra hin­an­den på al­le om­rå­der, at Løk­ke ik­ke har fo­re­lagt dem en ene­ste skit­se til et kom­pro­mis.

Sam­ta­ler­ne med Løk­ke fo­re­går helt uden pa­pi­rer på bor­det. TRE KNA­STER

DF vil ge­nind­fø­re den fy­si­ske græn­se­kon­trol ved Kruså, som Thor­ning af­skaf­fe­de i 2011. Man har der­i­mod ik­ke sagt, at man vil om­gå Schen­gen- reg­ler­ne og kon­trol­le­re al­le rej­sen­de ind og ud af lan­det. V og LA er imod, men kan for­ment­lig leve med en styr­kel­se af kon­trol­len ef­ter den sven­ske mo­del, hvor rej­sen­de ud­ta­ges til told­kon­trol, og hvor po­li­ti­et stop­per folk ef­ter kon­kret mi­stan­ke.

LA vil af­skaf­fe top­skat­ten helt. V og DF vil kun let­te skat­ten i bun­den. K har meldt ud, at man øn­sker at stop­pe stig­nin­gen i grund­skyl­den.

Græn­se­kon­trol:

Skat:

Vækst i de of­fent­li­ge ud­gif­ter:

V vil kun re­gu­le­re de of­fent­li­ge ud­gif­ter op med stig­nin­gen i løn og pri­ser. Det kal­der man for et ud­gifts­stop. LA øn­sker at gø­re den of­fent­li­ge sek­tor min­dre. DF øn­sker en vækst i de of­fent­li­ge bud­get­ter på 0,8 pct. om året sva­ren­de til fi­re mia. Det er en mia. kr. me­re end Thor­nin­gre­ge­rin­gens vækst­mål. » Det er ik­ke vo­res vur­de­ring li­ge nu, at ind­fly­del­sen vil væ­re størst ved at træ­de ind i en re­ge­ring. Der­til er grund­la­get ik­ke godt nok, « sag­de Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, da han an­kom til en ar­bejds­frokost med Løk­ke. Me­nu­en be­stod af en frokost­p­lat­te fra Claus Meyer med paté, pøl­se og svam­pe­may­on­nai­se. In­gen flæ­ske­s­teg her! Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.