SÅ­DAN LÆG­GER L DE SIK­RE KORT

For at lø­se sit kvin­de­pro­blem kan Løk­ke bli­ve tvun­get til at hen­te kvin­der ind ude­fra

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

DE SIK­RE KORT

Se­ne­st tors­dag i næ­ste uge, når det ny fol­ke­ting mø­des, har Lars Løk­ke Ras­mus­sen dan­net en borgerlig re­ge­ring. Så me­get sy­nes sik­kert.

Om det bli­ver en ren Ven­stre­r­e­ge­ring el­ler en re­ge­ring med DF, kan in­gen i dag vi­de. Men uan­set om re­ge­rin­gen bli­ver bred el­ler smal, er det de sam­me nav­ne, der ud­gør ker­nen på Løk­kes fo­re­truk­ne mi­ni­ster­li­ste.

Han har si­ne sik­re kort og si­ne jo­ke­re, og de ud­gør en god blan­ding af gam­le og nye an­sig­ter, er­fa­rer BT ef­ter sam­ta­ler med Løk­kes nær­me­ste for­tro­li­ge. Han har og­så et iøj­ne­fal­den­de kvin­de­pro­blem. Kun to kvin­der fra fol­ke­tings­grup­pen kan i dag væ­re no­gen­lun­de sik­re på at bli­ve mi­ni­stre. Det er In­ger Støj­berg og El­len Tra­ne Nør­by. Hvis Løk­ke skal und­gå, at hans re­ge­rin­gen bli­ver den mest mands­do­mi­ne­re­de i år­ti­er, bli­ver han nødt til at hen­te kvin­der ind ude­fra.

Blandt de fo­re­truk­ne bli­ver der kun plads til en lil­le hånd­fuld ve­te­ra­ner fra hans tid­li­ge­re VK- re­ge­ring fra 2009 til 2011.

Som en lil­le hi­sto­risk krøl­le er det og­så værd at no­te­re sig, at Løk­ke bli­ver den før­ste stats­mi­ni­ster si­den An­ker Jør­gen­sen til at gen­vin­de re­ge­rings­mag­ten og få en an­den pe­ri­o­de på den fi­ne post. Det ske­te sid­ste gang i 1975, da S tog nøg­ler­ne til Stats­mi­ni­ste­ri­et tilbage fra Ven­stres Poul Hart­ling.

Nyvalg­te på store po­ster

Fra sin for­ri­ge re­ge­ring for­ven­tes det, at Løk­ke vil gø­re brug af Claus Hjort Fre­de­rik­sen, Kri­sti­an Jen­sen, Sø­ren Pind, Tro­els Lund Poul­sen og In­ger Støj­berg.

Blandt de nyvalg­te vil Sø­ren Ga­de og Carl Holst bli­ve til­budt frem­træ­den­de mi­ni­ster­po­ster. Der skal og­så gø­res plads til El­len Tra­ne Nør­by og Lars Chr. Lil­le­holt, og der­med er vi i mål med de kort, der er no­gen­lun­de sik­re.

For at ret­te op på køns­ba­lan­cen kan det tæn­kes, at Løk­ke vil gø­re brug af en ræk­ke folk med stor mi­ni­ste­rer­fa­ring.

Det er Eva Kjer Hansen, som har væ­ret fø­de­va­re­mi­ni­ster og kan bru­ges på man­ge po­ster. Ul­la Tør­næs sid­der i dag i Eu­ro­pa- Par­la­men­tet, men har før væ­ret un­der­vis­nings­mi­ni­ster og vil kun­ne bli­ve ny eu­ro­pa­mi­ni­ster, hvis den post kom­mer i spil. Og en­de­lig er der den er­far­ne Rik­ke Hvils­høj. Hun har væ­ret ude af po­li­tik i nog­le år, men var tid­li­ge­re in­te­gra­tions­mi­ni­ster og er et al­si­digt po­li­tisk ta­lent, der kan sæt­tes ind på man­ge po­si­tio­ner.

Kraft­cen­ter i en V- re­ge­ring

Hvor­dan Løk­ke vil blan­de kor­te­ne, er na­tur­lig­vis umu­ligt at si­ge på nu­væ­ren­de tids­punkt. For ek­sem­pel er det et åbent spørgs­mål, hvem han fo­re­træk­ker som uden­rigs­mi­ni­ster. Val­get står mel­lem Sø­ren Pind og Sø­ren Ga­de, og må­ske split­tes po­sten igen op i tre mi­ni­ste­ri­er med Ga­de som uden­rigs­mi­ni­ster, Pind som ud­vik­lings­mi­ni­ster og Tør­næs som eu­ro­pa­mi­ni­ster.

Som en til­lids­ska­ben­de for­an­stalt­ning over­for Dansk Fol­ke­par­ti er det sand­syn­ligt, at Løk­ke vil pe­ge på Claus Hjort Fre­de­rik­sen som fi­nans­mi­ni­ster. Ham er Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl me­get tryg ved. De to for­står hin­an­den og ar­bej­de­de tæt sam­men fra 2009 til 2011.

Med In­ger Støj­berg som beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster og Kri­sti­an Jen­sen på po­sten som vækst- og er­hvervs­mi­ni­ster er der sat nav­ne på de fi­re V- mi­ni­stre, der får plads i re­ge­rin­gens magt­ful­de øko­no­mi­ud­valg.

Det er det­te in­dre ka­bi­net, der kom­mer til at ud­gø­re kraft­cen­tret i den kom­men­de re­ge­ring.

Når re­ge­rin­gen ger­ne skul­le væ­re på plads se­ne­st tors­dag i næ­ste uge, skyl­des det, at Fol­ke­tin­get som sin før­ste op­ga­ve skal væl­ge ny for­mand. Po­sten ind­går i re­ge­ring­s­ka­ba­len med sam­me vægt som en mi­ni­ster­post og skal der­for hand­les af i en af­ta­le mel­lem de blå par­ti­er.

De to nav­ne i spil er Ber­tel Haar­der og Pia Kjær­s­gaard.

Sø­ren Ga­de

El­len Tra­ne Nør­by

Kri­sti­an Jen­sen

Carl Holst Claus Hjort Fre­de­rik­sen

bli­ver mi­ni­ster, hvis Løk­ke skal bru­ge en eks­pert i ener­gipo­li­tik. Det har Lil­le­holt be­skæf­ti­get sig med si­den mid­ten af 00’ er­ne.

Fo­to: Claus Bech

er vendt tilbage i po­li­tik på en for­vent­ning om, at han vil få ind­fri­et si­ne am­bi­tio­ner, som er tårn­hø­je. Han bli­ver en­ten uden­rigs­mi­ni­ster el­ler mi­ni­ster for et tungt øko­no­misk om­rå­de. Pro­ble­met med at gi­ve ham uden­rigs­mi­ni­ster­po­sten er, at det straks vil genop­li­ve stri­den med ven­stre­fløj­en om Irak- kri­gen. Kan han som uden­rigs­mi­ni­ster hol­de til at ned­læg­ge den Irak­kom­mis­sion, der må­ske vil en­de med at kri­ti­se­re hans egen em­beds­fø­rel­se fra åre­ne som for­svars­mi­ni­ster?

Fo­to: Mor­ten Stri­ck­er

får en mi­ni­ster­post, for­di hun er kva­li­fi­ce­ret, og for­di Løk­ke vil til­go­de­se Kri­sti­an Jen­sen- fløj­en, som hun til­hø­rer. Fo­to: Tor­kil Ad­ser­sen

skal som næst­for­mand og med­for­hand­ler ved Løk­kes si­de ha­ve en cen­tral mi­ni­ster­post. Han kan bli­ve vækst- og er­hvervs­mi­ni­ster. Fo­to: Claus Fi­sker

har væ­ret fi­nans­mi­ni­ster før og kan bli­ve det igen. Han ny­der Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hls til­lid. Fo­to: Hen­ning Bagger

har al­le si­ne kom­pe­ten­cer på sund­heds­po­li­tik­kens om­rå­de. Hvis han selv kun­ne be­stem­me, vil han ger­ne ha­ve et an­det om­rå­de at ar­bej­de med. Fo­to: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.