LØK­KE KA­BA­LEN OG JOKERNE . . .

BT - - NYHEDER -

Sø­ren Pind

In­ger Støj­berg Tro­els Poul­sen

Lund

Ul­la Tør­næs Jakob El­le­mann- Jen­sen

Es­ben Lun­de Lar­sen

Rik­ke Hvils­høj

Det er usik­kert, om vil tilbage i po­li­tik på hø­je­ste plan. Men hun står i Løk­kes bog som en dark hor­se og kan må­ske over­ta­les, hvis til­bud­det er til­stræk­ke­lig at­trak­tivt. Hun har tid­li­ge­re væ­ret in­te­gra­tions­mi­ni­ster. Fo­to: Linda Ka­strup

ken­der som sin be­røm­te far, Uf­fe, ver­den gan­ske godt og kan bli­ve ud­vik­lings­mi­ni­ster. Fo­to: Kim Hau­gaard

har som tid­li­ge­re mi­ni­ster et bredt er­fa­rings­grund­lag og kan væ­re med til at lø­se Løk­kes åben­ly­se kvin­de­pro­blem. Hun for­lod Fol­ke­tin­get sid­ste år for at ta­ge plads i Eu­ro­pa­Par­la­men­tet. Fo­to: Jo­han Ga­de­gaard

er et af de un­ge ta­len­ter, der kan få chan­cen på en af de min­dre kræ­ven­de mi­ni­ster­po­ster. Fo­to: Jep­pe Bjørn Vejlø

er li­ge­som Sø­ren Ga­de et godt bud på po­sten som uden­rigs­mi­ni­ster. Her vil hans er­fa­ring som tid­li­ge­re ud­vik­lings­mi­ni­ster kom­me ham til go­de. Fo­to: Si­mon Læs­søe

er ik­ke læn­ge­re be­la­stet af skat­tesagskom­mis­sio­nen og bli­ver mi­ni­ster igen. Dog ik­ke skat­te­mi­ni­ster. Det vil se for mær­ke­ligt ud. Fo­to: Tor­kil Ad­ser­sen

kan som ny beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster få an­sva­ret for at ge­nem­fø­re en dag­pen­gere­form. Man må si­ge at hun ken­der om­rå­det.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.