LIV OM NAT­TEN Lis­bet Da­hl: Jeg var glad for ’’ hans be­slut­ning

BT - - NYHEDER - Claus Ryskjær, sku­e­spil­ler Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

Når jeg gik ind på sce­nen, var det som at gå ind i et stort, sort hul. Jeg ane­de ik­ke, hvad jeg la­ve­de. Og det var ik­ke sær­lig be­ha­ge­ligt

FAN­TA­STISK KOL­LE­GA

I me­re end 20 år dan­ne­de Claus Ryskjær trio med Lis­bet Da­hl og Ulf Pil­gaard i Cir­kus­revy­en. Og det er kun med glæ­de, Lis­bet Da­hl tæn­ker tilbage på den tid.

» Der er nog­le men­ne­sker, man mø­der i sit liv, hvor man kan si­ge: ’ ham der, ham ken­der jeg’, selv­om man først li­ge har mødt hin­an­den. Så­dan var det med os, vi kun­ne læ­se hin­an­dens tan­ker. Han er en af mi­ne bed­ste ven­ner, « si­ger hun.

For­di de var så tæt­te, be­tro­e­de Claus Ryskjær sig og­så til Lis­bet Da­hl, da han be­gynd­te at få svært ved at gå ind på sce­nen, da sce­neskræk­ken sat­te ind.

» Vi op­le­ve­de jo der­u­de, hvor- dan han blev me­re og me­re be­kym­ret for at gå ind på sce­nen. Han for­tal­te og­så om det selv. Der har al­tid væ­ret to­tal åben kom­mu­ni­ka­tion. Og da han valg­te at stop­pe, blev man kun glad, for det er jo ik­ke fair, at man skal væ­re ban­ge for at pas­se sit ar­bej­de, « si­ger hun.

Gav al­tid tryg­hed

Selv­om hun var glad for hans be­slut­nin­gen og ac­cep­te­re­de den, for­di hun men­te, det var det bed­ste, han kun­ne gø­re, før­te det og­så en form for savn med sig.

» Vi har al­tid haft et fan­ta­stisk sam­ar­bej­de. Vi har al­tid haft en sind­syg god for­bin­del­se til hin­an­den, og han har væ­ret skøn for mig at spil­le sam­men med, « si­ger Lis­bet Da­hl og slut­ter:

» Han var en dej­lig sku­e­spil­ler. Når jeg gik på sce­nen med Claus, var jeg al­tid tryg. «

Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.