Gli­strup vil fri­fi ndes for ma­ni­pu­la­tions­ankla­ger

BT - - NYHEDER -

Tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster og Nato- ge­ne­ral­se­kre­tær An­ders Fogh Ras­mus­sen er ble­vet hy­ret af et af ver­dens stør­ste kon­su­lent­fir­ma­er. Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Han sag­de det al­le­re­de på den før­ste rets­dag, og her me­re end seks må­ne­der se­ne­re er in­tet æn­dret for den tid­li­ge­re di­rek­tør i Par­ken Jør­gen Glistup. Han vil fri­fi ndes for an­kla­ger­ne om kurs­ma­ni­pu­la­tion , lød det fra Gli­strups ad­vo­kat, Ka­ro­ly Né­meth. Gli­strup er til­talt for at ha­ve ’ be­slut­tet, gen­nem­ført og in­stru­e­ret’ de hand­ler på fonds­bør­sen, der eft er ankla­ge­myn­dig­he­dens op­fat­tel­se har væ­ret kurs­ma­ni­p­u­le­ren­de. En strid om tøj og ho­tel­reg­nin­ger har ko­stet er­hvervs­man­den Hans Torp job­bet som di­rek­tør for bran­che­for­e­nin­gen Dansk Fa­ci­li­ty Ma­na­ge­ment net­værk eft er blot få uger . I et nyheds­brev til med­lem­mer­ne skri­ver be­sty­rel­ses­for­mand Mo­gens Kor­n­bo, at be­sty­rel­sen har set sig nødsa­get til at op­si­ge sam­ar­bej­det med Torp ’ med øje­blik­ke­lig virk­ning’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.