An­ders Fogh får nyt job

BT - - NYHEDER - Jes­per Kongskov Ber­ling­s­ke nyheds­bu­reau

KAR­RI­E­RE

An­ders Fogh Ras­mus­sen ta­ger et nyt skridt i kar­ri­e­ren som rå­d­gi­ver eft er ti­den som Na­tos ge­ne­ral­se­kre­tær. Han er net­op ble­vet hy­ret som se­ni­o­r­råd gi­ver af et af ver­dens stør­ste kon­su­lent­fi rma­er Bo­ston Con­sul­ting Group ( BCG). Det skri­ver Ber­ling­s­ke Bu­si­ness.

Sam­ti­dig fort­sæt­ter den tid­li­ge­re Ven­stre- stats­mi­ni­ster med at dri­ve sit eget kon­su­lent­fi rma, Ras­mus­sen Glo­bal, som han stift ede sid­ste eft er­år, da han stop­pe­de i Nato.

Fogh får iføl­ge Lars Fæ­ste, der net­op er ble­vet for­frem­met fra nor­disk chef til med­lem af den glo­ba­le top­le­del­se i BCG, til op­ga­ve at væ­re med til at til­træk­ke fl ere off ent­li­ge kun­der, her­un­der for­svars­mi­ni­ste­ri­er og pri­va­te pro­du­cen­ter af for­svars­ma­te­ri­el så­som pro­du­cen­ter af vå­ben, ja­ger­fl y og pans­re­de kø­re­tø­jer

» Jeg har sagt ja til at bli­ve se­ni­o­r­rå­d­gi­ver i Bo­ston Con­sul­ting Group, som har et me­get bredt net­værk og man­ge kun­der overalt i ver­den bå­de i det off ent­li­ge og i det pri­va­te. Aft alen er ind­gå­et med mit fi rma Ras­mus­sen Glo­bal, , « for­tæl­ler An­ders Fogh Ras­mus­sen om sin nye rolle til Ber­ling­s­ke Bu­si­ness.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.