Em­beds­mand bad

Fik skæl­dud af topem­beds­mand for at ha­ve for­talt sand­he­den un­der sam­råd

BT - - NYHEDER - Ni­ko­laj Rytgaard ryt@ ber­ling­s­ke. dk Kaa­re Sø­ren­sen

FOR­TAL­TE FOR ME­GET

ka­so@ ber­ling­s­ke. dk

Et cen­tralt tv- klip i en ny do­ku­men­tar­film om Uf­fe El­bæk ( Alt) brin­ger nu nyt lys over for­lø­bet, hvor han re­elt mi­ste­de sin post som ra­di­kal kul­tur­mi­ni­ster.

Klip­pet er si­den ble­vet slet­tet igen, men Politiko. dk er i be­sid­del­se af de fi­re mi­nut­ter og 23 se­kun­der, som det så­kald­te ’ råklip’ va­rer. I tv- klip­pet fra 2012 får Uf­fe El­bæk di­rek­te skæl­dud af en topem­beds­mand i Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et for at ha­ve væ­ret alt for åben over for Fol­ke­tin­get i den så­kald­te AFUK- sag.

Det ske­te ef­ter et tre ti­mer langt sam­råd, hvor El­bæk først til sidst op­ly­ste, at han rent fak­tisk hav­de få­et en ad­var­sel mod at hol­de fle­re ar­ran­ge­men­ter på den kre­a­ti­ve skole, hvor hans mand var an­sat.

» Du sku’ fand­me ha­ve holdt dig til det, jeg sag­de. Du sku’ ik­ke ha­ve åb­net den, « ly­der det i klip­pet i en opsang til Uf­fe El­bæk fra Ste­en Ky­ed, af­de­lings­chef i Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et.

Ste­en Ky­ed har si­den ret­tet hen­ven­del­se til pro­du­cen­ten og in­struk­tø­ren bag fil­men, der nu har fjer­net klip­pet fra net­tet.

Un­der sam­rå­det i Fol­ke­tin­gets Kul­tur­ud­valg i de­cem­ber 2012 fastslog Uf­fe El­bæk, at em­beds­vær­ket ik­ke hav­de ad­va­ret ham mod at hol­de fem ar­ran­ge­men­ter på ste­det, hvor hans mand alt­så var an­sat, og hvor han tid­li­ge­re selv har sid­det i be­sty­rel­sen.

Men ads­purgt af et med­lem af ud­val­get op­ly­ste den da­væ­ren­de mi­ni­ster til sidst, at ja, han var ble­vet ad­va­ret mod at af­hol­de et sjet­te ar­ran­ge­ment.

’ Jeg var ba­re ær­lig

» Der er en god em­beds­mand, der si­ger: ’ Uf­fe, vi bli­ver nødt til at dis­ku­te­re det her. Fremad­ret­tet er det nok ik­ke sær­ligt smart.’ Og jeg er fuld­stæn­dig enig med ham, « sag­de El­bæk den­gang i 2012.

I tv- klip­pet fra den nye do­ku­men­tar­film ser man ef­ter­føl­gen­de Uf­fe El­bæk for­la­de Chri­sti­ans­borg med sin sær­li­ge rå­d­gi­ver, der for­kla­rer ham, at » det sprin­gen­de punkt var der, hvor du sag­de, at du blev ad­va­ret: Det er der, hvor de be­gyn­der at si­ge: Hvor­for har du ik­ke sagt det før? «

» Ej, hvor er det ir­ri­te­ren­de. Jeg var ba­re ær­lig, « sva­rer Uf­fe El­bæk, mens grup­pen går mod Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et.

I næ­ste klip står grup­pen for­an Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et, hvor af­de­lings­chef Ste­en Ky­ed le­ve­rer sin for­ma­ning:

» Du sku’ fand­me ha­ve holdt dig til det, jeg sag­de. Du sku’ ik­ke ha­ve åb­net den. Du sku’ ba­re bli­ve ved med at si­ge det sam­me: Der er in­gen for­mel­le ha­bi­li­tets­pro­ble­mer, og vi dis­ku­te­rer al­le sa­ger in­ter­nt. Og det er jo helt … Alt­så du for­kla­rer dig rig­tigt, og du si­ger sand­he­den, men de er fuck­ing li­geg­la­de. «

Vil til bunds i sa­gen

En­heds­li­sten me­ner, at sce­nen er ’ be­kym­ren­de’, og at den læg­ger sig i for­læn­gel­se af dis­kus­sio­nen om em­beds- vær­kets be­tje­ning af Fol­ke­tin­get - el­ler man­gel på sam­me.

» Det kun­ne ly­de, som om en em­beds­mand er i gang med at rå­d­gi­ve en mi­ni­ster om ik­ke at over­hol­de mi­ni­ste­ransvar­lig­heds­lo­ven om at for­tæl­le den ful­de og he­le sand­hed, « si­ger retsord­fø­rer Per­nil­le Skip­per til Politiko. dk

» Vi må ha­ve en un­der­sø­gel­se af præ­cis, hvad der er fo­re­gå­et. Først må vi se det i en sam­men­hæng, der­næst må vi ta­ge det op med en ny kul­tur­mi­ni­ster for at få af­kla­ret, hvad der er sket i mi­ni­ste­ri­et. «

Ste­en Ky­ed si­ger til Politiko. dk, at han hav­de en klar af­ta­le med Uf­fe El­bæk om, at tv- fo­to­gra­fen ale­ne la­ve­de op­ta­gel­se af El­bæk - og ik­ke af em­beds­mæn­de­ne.

» Det er et lil­le ci­tat, som er ta­get ud af en kæm­pe sam­men­hæng. Helt grund­læg­gen­de er min hold­ning: Jeg vil ik­ke gå ind og kom­men­te­re det her. Der er et klip, hvor jeg bli­ver fil­met uden at vi­de det. Og som nu til­sy­ne­la­den­de er lagt ud. Og det er ær­ger­ligt, men det er så­dan, det er. Det er dog ik­ke det sam­me som, at jeg har be­hov for at til­fø­je yder­li­ge­re til sa­gen, « si­ger Ste­en Ky­ed.

Fejl at læg­ge klip på net­tet

In­struk­tør Chri­sti­an Bon­ke kal­der det en fejl, at klip­pet i før­ste om­gang blev of­fent­lig­gjort på hjem­mesi­den Eve­ry­daypro­ject. dk.

» Ja. Det var helt klart os, der li­ge ryk­ke­de for hur­tigt på det, « si­ger han.

Har mi­ni­ste­ri­et bedt jer om at fjer­ne klip­pet?

» Vi har ik­ke talt med mi­ni­ste­ri­et. Det er en pri­vat­per­son, der har hen­vendt sig til os.

g er det Ste­en Ky­ed? » Ja. « Chri­sti­an Bon­ke un­der­stre­ger dog, at det var hans egen be­slut­ning – ef­ter hen­ven­del­sen fra Ste­en Ky­ed fra Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et – at få fjer­net klip­pet.

’ Glæ­der mig ti l at se fil­men’

Uf­fe El­bæk øn­sker ik­ke at kom­men­te­re den kon­kre­te sce­ne el­ler spørgs­må­let om, hvor­vidt em­beds­vær­ket spe­ci­fikt op­for­dre­de ham til at hol­de ad­vars­len mod frem­ti­di­ge ar­ran­ge­men­ter på AFUK for sig selv.

» Jeg glæ­der mig til at se fil­men, og så skal jeg nok me­ne no­get om den, « si­ger han.

Rigs­re­vi­sio­nen un­der­søg­te si­den AFUK- sa­gen og fri­kend­te Uf­fe El­bæk.

Han var ik­ke in­ha­bil, hvad an­går be­slut­nin­gen om at læg­ge de fem ar­ran­ge­men­ter på AFUK, kon­klu­de­re­de Fol­ke­tin­gets uaf­hæn­gi­ge kon­trol­lan­ter.

Det hav­de dog væ­ret ’ hen­sigts­mæs­sigt’, hvis mi­ni­ste­ren hav­de få­et det af­kla­ret i for­bin­del­se med, at hans mand blev an­sat på ste­det, kon­sta­te­re­de Rigs­re­vi­sio­nen i en be­ret­ning.

Uf­fe El­bæk er i dag po­li­tisk le­der for Al­ter­na­ti­vet, der strøg ind i Fol­ke­tin­get med ni man­da­ter ved val­get i sid­ste uge

Et slet­tet klip fra en ny do­ku­men­tar­film vi­ser, hvor­dan den tid­li­ge­re kul­tur­mi­ni­ster Uf­fe El­bæk – i dag for­mand for Al­ter­na­ti­vet – bli­ver skældt ud af em­beds­man­den Ste­en Ky­ed, ef­ter at han har for­talt sand­he­den om den skald­te AFUK- sag. Fo­to: Keld Navn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.