De øve­de sig i at ind­ta­ge Born­holm

33.000 Putin- trop­per øve­de sig i marts i at ind­ta­ge den dan­ske ø, af­slø­rer ny rap­port fra tæn­ket­ank

BT - - NYHEDER - Lyk­ke Wi­borg Chri­sten­sen wib@ bt. dk

KOLDKRIG

Med om­kring 30.000 sol­da­ter har Ruslands mi­li­tær øvet sig i at ind­ta­ge blandt an­det Born­holm samt den sven­ske ø Got­land og de fi nske Åland­sø­er­ne.

Det frem­går af en rap­port fra det ame­ri­kan­ske tæn­ket­ank Cen­ter for Eu­ro­pe­an Po­li­cy Ana­ly­sis ( Ce­pa), iføl­ge den sven­ske avis Expres­sen.

Jo­han Eel­lend, sik­ker­heds­po­li­tisk ana­ly­ti­ker ved det sven­ske for­svars forsk­nings­in­sti­tut ( FOI) kal­der øvel­sen for en ’ me­di­e­krig’.

» Det er et klart sig­nal, og det ind­går i en rus­sisk me­di­e­krig, der går ud på at skræm­me, « si­ger Jo­han Eel­lend til Expres­sen. se.

Rap­por­ten fra Ce­pa hand­ler om sik­ker­heds­si­tu­a­tio­nen i de nor­di­ske lan­de, de bal­ti­ske lan­de og Po­len og er ble­vet skre­vet af sik­ker­hed­s­eks­pert Edward Lucas, der har Øst­eu­ro­pa som et sær­ligt om­rå­de.

Rus­sisk skræm­me­tak­tik

Un­der øvel­sen, som fandt sted i marts, træ­ne­de 33.000 af præ­si­dent Pu­tins styr­ker i at in­va­de­re Born­holm, Åland, Got­land og det nord­li­ge Nor­ge.

Jo­han Eel­lend har læst rap­por­ten og si­ger til Expres­sen. se, at øvel­sen er et klart ek­sem­pel på den rus­si­ske skræm­me- tak­tik, som lan­det gør brug af - helt sty­ret af Kreml.

» At la­ve øvel­ser med et sce­na­rio, der er så ag­gres­sivt mod vis­se lan­de sen­der et stærkt sig­nal. Det er en ag­gres­siv ad­færd. Sve­ri­ge el­ler Nato vil­le ik­ke gø­re så­dan, « si­ger Jo­han Eel­lend.

Skal ta­ges al­vor­ligt

Rap­por­ten fort­sæt­ter med at næv­ne fl ere til­fæl­de, hvor de rus­si­ske mi­li­tæ­re øvel­ser har be­nyt­tet bå­de sven­ske og bal­ti­ske far­van­de og luft rum. Og iføl­ge Jo­hn Eel­lend skal den rus­si­ske in­ter­es­se i de bal­ti­ske lan­de ta­ges al­vor­ligt.

Rap­por­ten næv­ner og­så, at der kan væ­re en ri­si­ko, om end ik­ke me­get sand­syn­lig, for at Rusland plan­læg­ger et over­ra­skel­ses­an­greb mod de bal­ti­ske lan­de og de nor­di­ske lan­de. Det­te vil­le imid­ler­tid ik­ke væ­re mu­ligt i den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion, iføl­ge rap­por­ten for­fat­ter Edward Lucas, for­di Rusland har over 15.000 trop­per i Ukrai­ne og lan­det ik­ke er i stand til at kø­re to kri­ge på sam­me tid.

» Alt det­te er en del af me­di­er­nes stra­te­gi, Rusland. Den øvel­se vi­ser må­ske ik­ke, hvad de ag­ter at gø­re, men sna­re­re hvad de er i stand til at gø­re. Og må­let er at ska­be for­vir­ring og split­tel­se i den bal­ti­ske re­gion, « si­ger Jo­han Eel­lend.

Vla­di­mir Putin, om­gi­vet af of­fi­ce­rer ved åb­nin­gen af en vå­ben­mes­se tid­li­ge­re på må­ne­den. Nu vi­ser det sig, at hans trop­per så sent som i marts træ­ne­de i at be­sæt­te bl. a. Born­holm. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.