Po­li­ti­et tæt på Ot­te­sens over­falds­mand

BT - - NYHEDER - Jes­per Vester­gaard Lar­sen jvl@ bt. dk

VEJV­RE­DE

Po­li­ti­et har en god idé om, hvem det var, der søn­dag be­gik et vol­de­ligt over­fald på eli­tesvøm­me­ren Je­a­net­te Ot­te­sen og hen­des kæ­re­ste Marco Loug­hran.

Det for­tæl­ler Ro­bert Jen­sen, der ef­ter­for­sker sa­gen hos Kø­ben­havns Po­li­ti.

» Vi har op­lys­nin­ger om ger­nings­man­dens bil, der gør, at vi fø­ler os sik­re på, at vi kan fin­de den for­mode­de ger­nings­mand, « si­ger Ro­bert Jen­sen.

Søn­dag ef­ter­mid­dag kom den 28- åri­ge svøm­me­stjer­ne Je­a­net­te Ot­te­sen og hen­des 26- åri­ge kæ­re­ste Marco Loug­hran i klam­me­ri med en ra­sen­de bi­list på Øster­bro. Je­a­net­te Ot­te­sen har til BT for­talt, at bi­li­sten blev vred og vil­le slås, for­di hun var lidt lang­som i op­træk­ket, da hun skul­le kø­re over for grønt.

Marco Loug­hran blev til- delt ad­skil­li­ge slag og på­drog sig et flæk­ket øjen­bryn, der måt­te sys med seks sting. No­get af hans ene øre er re­vet op, og der­u­d­over fik han hul i ho­ve­d­et, fi­re flæk­ke­de tæn­der og en mas­se blå mær­ker over he­le krop­pen.

Je­a­net­te Ot­te­sen slap med et par for­st­u­ve­de fin­gre og en bræk­ket lil­le­fin­ger.

Fle­re vid­ner

Over­fal­det blev set af fle­re vid­ner, der af­gav for­kla­ring til de be­tjen­te, der ryk­ke­de ud til over­fal­det. En del af de vid­ner mang­ler po­li­ti­et at ge­naf­hø­re.

» Vi mang­ler at af­hø­re nog­le vid­ner, men jeg har en god for­mod­ning om, at vi kom­mer vi­de­re med sa­gen, « si­ger Ro­bert Jen­sen.

Ud­over de mundt­li­ge vid­ner har po­li­ti­et un­der­søgt, om over­fal­det blev fan­get af et over­våg­nings­ka­me­ra, men det blev det umid­del­bart ik­ke.

Je­a­net­te Ot­te­sen har be­skre­vet man­den som tyr­kisk af ud­se­en­de, skal­det og iført en sort ka­sket. Han kør­te i en va­re­vogn.

Je­a­net­te Ot­te­sen og hen­des kæ­re­ste blev søn­dag over­fal­det på Øster­bro. Fo­to: Jep­pe Bjørn Vejlø

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.