Kul­tur Mest se­xet sam­men

Ef­ter sit bryl­lup med den 23 år æl­dre Depp fil­me­de Am­ber Heard i København. Nu er hun ak­tu­el i bi­o­gra­fer­ne

BT - - KULTUR - Ti­na Jøhn­ck bt@ bt. dk

IN­TER­VIEW

Der skul­le en 23 år æl­dre mand til for at lok­ke Hol­lywood- stjer­nen Am­ber Heard ind i et he­te­ro­seksu­elt for­hold. Det var så og­så Jo­hn­ny Depp, der lok­ke­de.

Umid­del­bart ef­ter bryl­lup­pet rej­ste Heard til København for at med­vir­ke i en film om dan­ske­ren Ei­nar We­ge­ner, der som den før­ste trans­per­son no­gen­sin­de fik en køns­skif­te­o­pe­ra­tion i 1930.

Am­ber Heard var be­gej­stret for at ind­spil­le fle­re sce­ner af ’ The Da­nish Girl’ i København, da film­hol­det ar­bej­de­de bl. a. i Nyhavn i marts må­ned.

» Jeg var vild med København og var der slet ik­ke læn­ge nok, « si­ger Am­ber Heard, der spil­ler rol­len som bal­let­dan­se­rin­den Oo­la Paul­son i fil­ma­ti­se­rin­gen af David Eg­ger­hof­fs ro­man. Den bi­seksu­el­le sku­e­spil­ler har tid­li­ge­re da­ted bl. a. en kvin­de­lig mo­del, men nu er hun gift med den 23 år æl­dre Jo­hn­ny Depp. Egent­lig mø­der BT den 29- åri­ge Am­ber på grund af fil­men ’ Magic Mi­ke XXL’, der har pre­mi­e­re i dan­ske bi­o­gra­fer om en uge. Men Am­ber vil hel­le­re ta­le om København.

» Vi spi­ste læk­ker, læk­ker mad og folk var så var­me og ven­li­ge. «

’ The Da­nish Girl’, der er in­stru­e­ret af Tom Hoo­per, fo­re­går i 1920er­ne og hand­ler om dan­ske­ren Ei­nar We­ge­ner, der er den før­ste mand no­gen­sin­de, der får en køns­skif­te­o­pe­ra­tion. Han/ hun spil­les af Oscar­vin­de­ren Ed­die Red­may­ne.

Der­for fil­me­de de ho­ved­sa­ge­ligt i det gam­le København.

Ut­ro­lig smuk by

» Det er en helt ut­ro­lig smuk by, og jeg var im­po­ne­ret over, at det er et af de ene­ste ste­der i ver­den, der ik­ke kan be­stem­me sig for, om det er den mest mo­der­ne el­ler mest an­tik­ke by i ver­den. De mo­der­ne byg­nin­ger står si­de om si­de med de æld­gam­le. «

Am­ber Heard til­brag­te få da­ge i København, så hun nå­e­de ik­ke at le­ge turist i ret man­ge ti­mer.

» Jeg er lidt flov over at si­ge det, men jeg er den ty­pe turist, der ta­ger hat og bril­ler på og pla­ce­rer mig øverst op­pe på en turist­bus og gla­de­ligt la­der den fø­re mig om­kring. Jeg ha­der at in­drøm­me, at jeg er den slags turist, men det er jeg alt­så. «

Am­ber Heard er gift med den 23 år æl­dre su­per­stjer­ne Jo­hn­ny Depp. Hun mød­te ham un­der ind­spil­nin­ger­ne af ’ The Rum Di­ary’ i 2011. Nu spil­ler hun over for ham igen i fil­ma­ti­se­rin­gen af Martin Amis’ ’ Lon­don Fi­elds’, hvor hun po­rtræt­te­rer en sand­si­ger­ske og fem­me fa­ta­le.

Sexbomben fra Te­xas

» Der fin­des ik­ke no­get, der er bed­re, « si­ger Am­ber Heard om at med­vir­ke i en film sam­men med sin 23 år æl­dre mand. » Han har en vig­tig rolle, der har en af­gø­ren­de be­tyd­ning for plot­tet. Men han er ba­re en af tre mænd, som jeg ar­bej­der sam­men med. «

» Vi spi­ste læk­ker, læk­ker mad og folk var så var­me og ven­li­ge, « for­tæl­ler sku­e­spil­ler og mo­del Am­ber Heard om sin tid i København, hvor hun ind­spil­le­de fil­men ’ The Da­nish Girl’. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.