Ny fi lm om Pearl Jam- ka­ta­stro­fen

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk

FILM

Selv­om Roskil­de Festi­va­len først of­fi ci­elt åb­ner ons­dag, er der al­le­re­de tirs­dag aft en en spek­taku­lær be­gi­ven­hed på festi­va­lens om­rå­de.

Festi­va­len vi­ser nem­lig fi lmen ’ Ni­ne Ro­cks’, der hand­ler om ka­ta­stro­fen, der ind­traf un­der Pearl Jams kon­cert d. 30. ju­ni 2000. Den er for­talt af in­struk­tø­ren Tor Ny­gård Kol­ding, der selv blev klemt i men­ne­ske­ha­vet, da alt gik galt - og ni un­ge mænd blev kvalt.

Fil­men er skabt til ære for de ni, men er li­ge så me­get en fi lm om, hvor­dan man gen­fi nder sin plads i li­vet eft er en tragisk og livsomvæl­ten­de op­le­vel­se. Der er in­ter­view med man­ge af de be­rør­te fa­mi­li­er og per­so­ner, der som Ny­gård Kol­ding selv over­le­ve­de.

» In­struk­tør Tor Ny­gård Kol­ding var blandt de kon­cert­gæ­ster, der be­fandt sig midt i det ube­skri­ve­li­ge ka­os og den fe­bril­ske tu­mult, der op­stod for­an Oran­ge Sce­ne un­der Pearl Jams kon­cert. Tor blev i sid­ste øje­blik re­vet fri af en an­den kon­cert­gæn­ger, men i mi­nut­ter­ne før lå han fast­k­lemt, hjæl­pe­løs og pa­niksla­gen – for li­ge un­der ham lå en liv­løs ung mand. «

He­lings­pro­ces

» I mø­der med de eft er­lad­te til de om­kom­ne, en præst, sin bed­ste ven og sin egen mor får Tor be­væ­get sig igen­nem en he­lings­pro­ces der gør, at han nu – 15 år se­ne­re – for al­vor er pa­rat til at ta­ge på Roskil­de Festi­val og fy­re den af igen, « si­ger fi lmens pro­du­cent Nyn­ne Selin Eid­nes.

In­struk­tør Ny­gård Kol­ding for­kla­rer selv:

Kamp mel­lem liv og død

» På en våd som­mer­aft en i 2000 be­fandt jeg mig plud­se­lig midt i en kamp mel­lem liv og død: un­der Pearl Jams kon­cert på Roskil­de Festi­va­len væl­te­de en stor grup­pe men­ne­sker, og jeg var en af dem, der blev fast­låst i en sam­men­fi ltret bun­ke af krop­pe.

Tirs­dag er der pre­mi­e­re på en film om ulyk­ken, der ko­ste­de ni li­vet. Den er skabt af en af dem, der blev klemt for­an den oran­ge sce­ne. Ar­kiv­fo­to: Bri­an Ras­mus­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.