’’ Tor blev i sid­ste øje­blik re­vet fri af en an­den kon­cert­gæn­ger, men i mi­nut­ter­ne før lå han fast­k­lemt, hjæl­pe­løs og pa­niksla­gen – for li­ge un­der ham lå en liv­løs ung mand

BT - - KULTUR - Nyn­ne Selin Eid­nes, pro­du­cent om fi lmens in­struk­tør

Ni af dem, der lå ne­derst, dø­de, men jeg over­le­ve­de. Det er en op­le­vel­se, jeg al­drig helt kan slip­pe; den af­ten blev jeg vok­sen og lær­te, hvor skrø­be­ligt li­vet kan væ­re. Min umid­del­ba­re re­ak­tion var at læg­ge låg på, « si­ger Tor Ny­gård Kol­ding. Men nu er han alt­så klar til pre­mi­e­ren på sin fi lm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.