Pers­brandt er psy­kisk syg

Svensk fi lms bad boy er ble­vet di­ag­no­sti­ce­ret med den py­ski­ske li­del­se bipo­lar 2, der før i ti­den var kendt som ma­ni­o­de­pres­siv

BT - - NAVNE - Lot­te Scharff lots@ bt. dk

BAD BOY

Der var fl ere brik­ker, som faldt på plads, da svensk fi lms bad boy, Mi­ka­el Pers­brandt for­le­den af­slø­re­de, at han li­der af den py­ski­ske syg­dom bipo­lar 2.

Kom­bi­na­tio­nen af et ma­skul­int yd­re tvi­stet med en fø­lel­ses­mæs­sig sår­bar­hed og ét char­me­ren­de smil, der kan få de fl este kvin­dek­næ til at skæl­ve, har gi­vet svensk fi lms bad boy Mi­ka­el Pers­brandt en stor fanska­re.

For­le­den for­tal­te den sven­ske char­me­trold på sin po­dcast ’ I am: Mi­ka­el Pers­brandt’ at han er ble­vet di­ag­no­sti­ce­ret med den py­ski­ske li­del­se bipo­lar2, der før var kendt som ma­ni­o­de­pres­siv.

’ Så­dan blev det. Og det fyl­der mig med sorg, at det har ta­get så djæ­velsk man­ge må­ne­der at få re­de på det. For hvor­om al­ting er, så har det her fyldt me­get for mig og mi­ne om­gi­vel­ser,’ si­ger Pers­brandt på sin po­dcast.

Sor­gen er vendt til håb

Mi­ka­el Pers­brandts før­ste re­ak­tion på syg­dom­men var dyb sorg. Men nu har be­ske­den bund­fæl­det sig. Sor­gen er vendt til håb. Og spæn­ding. For eft er han er ble­vet me­di­ci­ne­ret, har han for før­ste gang i sit liv få­et ro i sin­det.

I ste­det for al­tid at skul­le ha­ve larm om­kring sig, kan den sven­ske kvin­de­bedå­rer fi nde ro og hvi­le i sit hjem ved ba­re at sid­de på en stol og kig­ge ud over ha­vet.

Mi­ka­el Pers­brandt er her­hjem­me især kendt som læ­gen, der ven­der den an­den kind til i Sus­an­ne Bi­ers Oscar- be­løn­ne­de fi lm ’ Hæv­nen’ og som den bryske kri­mi­nal­be­tjent Gunwall i den sven­ske kri­mi­se­rie ’ Beck’.

Skan­da­le eft er skan­da­le

Men hjem­me i Sve­ri­ge har den 51- åri­ge sku­e­spil­lers pri­vat­liv oft e over­skyg­get hans åben­ly­se ta­lent for sku­e­spil. For Mi­ka­el Pers­brandt har i den grad va­det rundt i den ene skan­da­le eft er den an­den. Syn­de­re­gi­stret har dæk­ket over spi­ri­tus­kør­sel og - sejlads, ind­læg­gel­se på af­væn­nings­kli­nik­ker, ko­kain­mis­brug og ik­ke mindst, at han for et par år si­den plud­se­lig og uden at gi­ve en be­grun­del­se ud­van­dre­de fra et te­a­ter­styk­ke eft er blot fi re fo­re­stil­lin­ger.

Men alt det­te er for­ment­lig en sa­ga blot nu. For eft er Mi­ka­el Pers­brandt har få­et ind­sigt i sin di­ag­no­se, har han få­et et me­re nu­an­ce­ret for­hold til li­vet.

Sku­e­spil­le­ren be­skri­ver så­le­des sin nye til­stand som en helt fan­ta­stisk rej­se, han vil fort­sæt­te med. Sam­ti­dig kan hans man­ge til­hæn­ge­re glæ­de sig over at se ham i de nye fi lm om Hob­bit­ten, hvor han har en stør­re rolle.

I en al­der af 51 år har svensk films bad boy Mi­ka­el Pers­brandt få­et di­ag­no­sen bipo­lar 2, der før var kendt som ma­ni­o­de­pres­siv. Fo­to: Jep­pe Mi­cha­el Jen­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.