Ero­tisk even­tyr

BT - - TV - HI­STO­RISK DRA­MA

Pa­ris, ca. 1800. Den be­ryg­te­de seksu­el­le even­ty rer Marquis de Sa­de er bu­ret in­de i en ga­le­an­stalt, men det stop­per ik­ke hans græn­se­over­skri­den­de skri­ve­ri­er. Kam­mer­pi­gen Ma­de­le­i­ne smug­ler de Sa­des ero­ti­ske hi­sto­ri­er ud til den spændt ven­ten­de off ent- lig­hed. Men re­gi­met fryg­ter adels­man­dens skri­ve­ri­er, og den bruta­le læ­ge Roy­er- Col­lard får til op­ga­ve at ” ku­re­re” ham. Do­na­tien Alp­hon­se François de Sa­de, el­ler Marquis de Sa­de ( 1740- 1814), er den må­ske mest kon­tro­ver­si­el­le skik­kel­se i eu­ro­pæ­isk lit­te­ra­tur. Or­det ” sa­dis­me” ( at op­nå seksu­el ny­del­se ved at pi­ne an­dre) er dan­net ud fra hans navn. Han var ud af for­nem ade­lig fa­mi­lie, og hans mor var den fran­ske prin­ses­ses hof­da­me. Men al­le­re­de som barn var han så ur­e­ger­lig, at han blev sendt væk hjem­me­fra. Som 14- årig kom han på mi­li­tæra­ka­de­mi for at bli­ve ud­dan­net til kon­gens eli­te­kor­ps. Han delt­og i Sy­vår­skri­gen og over­le­ve­de den fran­ske re­vo­lu­tion, men frem for alt blev han kendt for sit

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: hæm­nings­løst ud­svæ­ven­de liv og for si­ne po­r­no­gra­fi ske ro­ma­ner, som var en alt for skrap kost for stats­mag­ten. ( DR2)

Ka­te Win­s­let og Geoff rey Rush har ho­ved­rol­ler­ne i det hi­sto­ri­ske dra­ma ” Qu­ills” fra 2000, der er in­stru­e­ret af Phi­lip Kauf­man og sen­des i aft en på DR2. Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.