KEN­NE­DY HOL­DER BERLINERTALE

BT - - TV/RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 52 år si­den 1963:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 Du har go­de vil­kår he­le da­gen i for­hold til det mod­sat­te køn. Der er ro­man­tik og mid­da­ge for to i stea­rin­ly­sets skær i luft en. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Der er uro el­ler over­ra­skel­ser i dit kær­lig­heds­liv. Der er no­get, du bå­de ger­ne vil og ik­ke vil på sam­me tid. Du er rast­løs og ube­slut­som. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 So­len og Sa­turn står i et me­get po­si­tivt aspekt til dit tegn, og det læg­ger op til go­de mu­lig­he­der og for­ny­el­ser i dit ar­bejds­liv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Månen på­vir­ker dit tegn i dag og læg­ger op til, at du er me­re i di­ne fø­lel­sers vold end sæd­van­ligt. Det er og­så en dag, hvor du sær­lig nær­ta­gen­de. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:* Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Jo me­re du selv gør for at frem­me din ar­bejds­si­tu­a­tion, des me­re vil du op­le­ve, at di­ne om­gi­vel­ser nær­mest ba­re ven­ter på di­ne hand­lin­ger. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Der er rig­tig man­ge ting, du ger­ne vil i dag. Dog er det ik­ke sik­kert, at du når det he­le. Der er fo­kus på den sor­te far­ve samt me­ka­nik. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:* Øko­no­mi:** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Det lig­ner en travl dag på ar­bej­det el­ler med an­dre gø­re­mål. Fuld fart på og du er me­get ak­tiv. Kær­lig­he­den står lidt stille. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Der skal ik­ke så me­get til, før du fø­ler dig ramt af det, som an­dre si­ger el­ler gør. Din lun­te er kort, og du er usæd­van­lig utå­l­mo­dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***

11). ( Svær 77). ( Mid­del 24). ( Nem

Præ­si­dent Jo­hn F. Ken­ne­dy slut­ter en ta­le i Ber­lin med or­de­ne ’ Ich bin ein Ber­li­ner’.

Den ame­ri­kan­ske præ­si­dent Jo­hn F Ken­ne­dy for­sø­ger i en ta­le i Ber­lin at ta­le tysk. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.