Ind bag fa­ca­den

BT - - TV- GUIDE - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

NY SE­RIE

Hvad sker der ef­ter luk­ke­tid på ho­spi­ta­ler, i fængs­ler og i bør­ne­in­sti­tu­tio­ner. DR2 for­sø­ger at fin­de sva­ret i sin nye se­rie ’ Som­mer i sy­ste­met’.

Sø­ren Fauli, Lis­beth Zor­nig Andersen og Knud Ro­mer er tre af se­ri­ens vær­ter. Og op­skrif­ten er sim­pel.

Hver dag ser to nye per­so­ner sam­men på en in­sti­tu­tion. Nog­le af de med­vir­ken­de har på godt og ondt haft store, skel­sæt­ten­de op­le­vel­ser i den in­sti­tu­tion, de be­sø­ger, an­dre har haft min­dre op­le­vel­ser, men fæl­les for dem al­le er, at de har kla­re hold­nin­ger til ste­det og de vær­di­er, de til­læg­ger ste­det.

Kon­flik­ter med po­li­ti­et

I det før­ste af de i alt 24 af­snit, der sen­des på mandag, ta­ger vi med fil­min­struk­tø­ren Sø­ren Fauli og rap­pe­ren Mar- let, Erik Clau­sen og Al­ber­te Win­ding på ple­je­hjem­met og man­ge fle­re.

» Sam­fun­dets in­sti­tu­tio­ner på­vir­ker os som men­ne­sker. Det er her, vi vok­ser op og bli­ver for­met, og det er og­så her, vi dør, « skri­ver DR2 pres­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.