Di­a­man­ter

BT - - TV- GUIDE -

Det er ble­vet kaldt for et af de dri­stig­ste kup i ny­e­re tid.

DI­A­MAN­TER PÅ EN BAK­KE. I ( Fo­to: april NF/ 2015 SCANPIXblev det NORDhæ­der­kro­ne­deFOTO 2000) Hat­ton Sa­fe Depo­sit Com­pa­ny i Lon­don ud­sat for et ju­velty­ve­ri i mil­li­onklas­sen. Via en ele­va­torskakt og be­væb­net med et mur­bor lyk­ke­des det seks mand at bo­re igen­nem en halv me­ter be­ton og kom­me ind i boks­rum­met, hvor de har stjå­let di­a­man­ter og vær­di­er for hund­re­de­vis af mil­li­o­ner pund. Men hvor­dan kan det la­de sig gø­re, når bok­sen er top­sik­ret bå­de med over­våg­nings­ka­me­ra­er, alar­mer og vag­ter? Jour­na­li­sten Declan Lawn be­sø­ger Eng­lands kri­mi­nel­le un­der­ver­den for at få svar på, hvad der kræ­ves, for at så­dan et kup kan lyk­kes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.