Elek­trisk dyst

BT - - TV -

Den før­ste For­mel E- sæ­son no­gen­sin­de lak­ker mod en­den, når de sid­ste to af­de­lin­ger skal kø­res i Lon­don. 10 hold, hvert be­stå­en­de af to kø­re­re og fi re bi­ler, vil del­ta­ge i det unik­ke og spæn­den­de ræs i den en­gel­ske ho­ved­stad. De el­drev­ne ra­cer­bi­ler vil i Lon­don bli­ve ud­for­dret gen­nem 15 sving på den næ­sten tre ki­lo­me­ter lange ba­ne. For­mel E TV3 SPORT 1: 16.55

Co Col­le­ge­pro­fes­soren Jo­hn Bren­nan ser sit liv syn­ke i ru­i­ner, da hans ko­ne, La­ra, plud­se­lig bli­ver fængs­let og dømt for mor­det på sin chef. Eft er fl ere års juri­di­ske kam­pe får La­ra af­slag på end­nu en ap­pel. Jo­hn er sik­ker på La­ras uskyld og be­slut­ter at be­fri hen­de fra fængs­let! Han går nu i gang med at plan­læg­ge en fl ug­tak­tion og må be­gi­ve sig ind i en kri­mi­nel un­der­ver­den, der er uvant og far­lig for ham. The Ne­xt Three Days TV 2: 20.55

B

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.