RID­DERS­HOLM STO

FC Midtjylland og Glen Rid­ders­holm har over­ra­sken­de valgt at gå hver til sit eft er klub­bens hi­sto­ri­ske guld­sæ­son

BT - - SUPERLIGA - CHOK PÅ HE­DEN Ron­ni Bur­kal Ni­el­sen ro­ni@ sporten. dk lavg@ sporten. dk

Las­se Vø­ge Det var et kæm­pe chok, der i går klok­ken 18.32 ram­te dansk fod­bold. FC Midtjylland lag­de en nyhed op på klub­bens hjem­mesi­de, hvor man off ent­lig­gjor­de, at Glen Rid­ders­holm stop­per som træ­ner med øje­blik­ke­lig virk­ning.

FC Midtjylland un­der­stre­ger, at det var Rid­ders­holm, som i den for­gan­ge sæ­son før­te midtjy­der­ne til klub­bens før­ste dan­ske mester­skab, der selv valg­te at si­ge op.

» Glen blev FC Midtjyl­lands før­ste mester­træ­ner, og der­for vil han al­tid ha­ve en helt sær­lig plads i klub­bens hi­sto­rie. Han er ind­be­gre­bet af FC Midtjylland, og det har væ­ret et pri­vil­e­gi­um at ar­bej­de sam­men med ham og på nær­me­ste hold op­le­ve den store ud­vik­ling, Glen har gen­nem­gå­et de se­ne­ste år. Vi kan kun øn­ske ham al mu­lig hed og lyk­ke på hans vi­de­re færd, « si­ger sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in til hjem­mesi­den.

En grun­dig over­vej­el­se

Be­slut­nin­gen kom­mer eft er en som­mer, hvor Glen Rid­ders­holm nø­je har over­ve­jet sin frem­tid i klub­ben.

» At be­slut­te, hvad man ik­ke skal, er li­ge så vig­tig som at be­slut­te, hvad man skal. Jeg har væ­ret ær­lig over for mig selv og kon­sta­te­rer, at der er kom­pro­mi­ser i hver­da­gen, som jeg ik­ke læn­ge­re kan ind­gå, hvis jeg skal væ­re den bed­ste ud­ga­ve af mig selv og den le­der, jeg øn­sker at væ­re over for spil­ler­ne og sta­ben, « si­ger Glen Rid­ders­holm til klub­bens hjem­mesi­de.

Glen Rid­ders­holm gav le­del­sen sin be­slut­ning ons­dag og til­bød at fort­sæt­te et halvt år end­nu. Men Ras­mus An­ker­sen, der er be­sty­rel­ses­for­mand i FC Midtjylland, rin­ge­de i går klok­ken 17.00 til Rid­ders­holm og for­tal­te, at man vil­le op­si­ge kon­trak­ten med det sam­me.

Ud­over to år som ung­domslands­hold­stræ­ner har Glen Rid­ders­holm væ­ret med si­den FC Midtjyl­lands be­gyn­del­se, og der­for gør det ek­stra ondt på spil­ler­ne, at Rid­ders­holm er væk. Det for­tæl­ler et an­det klubikon, Kri­sti­an Bach Bak, som hav­de et tæt for­hold til den nu tid­li­ge­re FC Midtjylland- træ­ner.

» Det er svært at sæt­te ord på det, for­di jeg er så ked af det og chok­ket. Det gør ondt i he­le min krop, for­di han har væ­ret så stor en del af vo­res hver­dag. Der er vir­ke­lig store fø­lel­ser i det her, så det er hårdt for mig li­ge nu, « for­tæl­ler FC Midtjyl­lands an­fø­rer.

En bom­be

For­svars­spil­le­ren Erik Svi­at­chen­ko delt­og i går i hol­dets træ­ning, og her kun­ne han ik­ke mær­ke en for­an­dret Glen Rid­ders­holm. Der­for blev han dybt cho­ke­ret over træ­ne­rens af­sked.

» Vi hav­de en su­per træ­ning i dag ( i går, red.) med Glen. Han vir­ke­de – hvis jeg skal væ­re helt ær­lig – i fan­ta­stisk ba­lan­ce. Så den her nyhed kom­mer som et kæm­pe chok. Det er no­get af en bom­be, « si­ger Erik Svi­at­chen­ko.

Ind­til en ny ch­eft ræ­ner er på plads, er det as­si­stent­træ­ner Bri­an Pri­ske og klub­bens A+ træ­ner, Lars Fri­is, der skal stå for den dag­li­ge træ­ning samt klub­bens træ­nings­lejr i Østrig i næ­ste uge.

Jakob Poul­sen, der var en af klub­bens bed­ste spil­le­re i sid­ste sæ­son, fryg­ter dog ik­ke, at op­star­ten uden en ch­eft ræ­ner bli­ver et pro­blem, selv­om FC Midtjylland skal spil­le vig­ti­ge kva­li­fi ka­tions­kam­pe til Champions League al­le­re­de 14./ 15. juli mod en­ten San­ta Col­ma fra An­dor­ra el­ler Lin­coln fra Gi­bral­tar.

» Klub­ben skal nok fi nde en fuld­god er­stat­ning. Og så er jeg sik­ker på, at vi har mas­ser af kva­li­tet i spil­ler­trup­pen til, at vi nok skal væ­re klar til at spil­le Champions League og kæm­pe med om mester­ska­bet næ­ste sæ­son, « si­ger han.

FC Midtjylland afh ol­der her til mor­gen et pres­se­mø­de klok­ken 08.15.

FR FERDEADGA G2 62.6 J. UJUNNI I2 2001155

Har si­den fy­rin­gen i Bun­des­liga­klub­ben Mainz i ja­nu­ar gå­et ar­bejds­løs. Det vil væ­re op­lagt for FCM at kig­ge Hjul­mands vej, da han ken­der den dan­ske liga til hud­løs­hed – og sam­ti­dig har prø­vet kræft er med Champions League i sin FC Nordsjælland- tid. Den nu­væ­ren­de AGF- træ­ner vil­le pas­se frem­ra­gen­de ind i FCMs kon­cept. Har li­ge­som Rid­ders­holm gå­et i DBU- sko­len, og han har og­så er­fa­ring med den helt store sce­ne fra sin tid som as­si­stent­træ­ner i Pre­mi­er Le­agu­e­klub­ben Swan­sea. Vil væ­re et fl ot sig­nal at sen­de til kon­kur­ren­ter­ne. Den tid­li­ge­re Man­che­ster Uni­ted- stjerne er et stort navn i he­le Eu­ro­pa, og han har be­vist sit værd, da han før­te Mol­de til det nor­ske mester­skab. I dag hyg­ge­træ­ner for et ung­doms­hold i barn­dom­s­klub­ben Clau­se­nen­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.