Bizart ti­met af­sked

BT - - SUPERLIGA -

GLEN RID­DERS­HOLM KA­STE­DE en af årets stør­ste bom­ber, da han i aft es valg­te at stop­pe som træ­ner i FC Midtjylland. Han stod på bag­trap­pen af sin kar­ri­e­res stør­ste mål og på fortrap­pen til sin kar­ri­e­res stør­ste ud­for­dring. Al­li­ge­vel valg­te han eft er et mø­de i går at si­ge stop. Far­vel til den klub, han vok­se­de op i og be­slut­te­de sig for at fø­re til tops, far­vel til det hold, han tog un­der si­ne vin­ger eft er for­ri­ge sæ­sons store skuff el­se og løft ede til en kæm­pe suc­ces med et af de sik­re­ste dan­ske mester­ska­ber læn­ge.

Hvor­for? Jeg ved det ik­ke hund­re­de pro­cent, men jeg har mi­ne anel­ser. Jeg har, si­den det stod klart, at han vil­le stop­pe, talt med en stri­be kil­der, hvoraf de fl este er ramt af en blan­ding af over­ra­skel­se og se­mi­stort chok. An­dre hav­de set det kom­me og ta­ler om util­freds­hed med struk­tu­rer og skuff el­se over nog­le af de nær­me­ste re­la­tio­ner. Og fast lig­ger det, at det un­der al­le om­stæn­dig­he­der var hans egen be­slut­ning. Man be­hø­ver ik­ke spe­ku­le­re i, om han blev fy­ret el­ler har an­det i bag­hån­den. Det har han ik­ke. Han valg­te at stop­pe selv, for­di han ik­ke læn­ge­re kun­ne el­ler vil­le stå in­de for det, hans over­ord­ne­de bød ham. Her ta­ler vi na­tur­lig­vis om hans di­rek­tø­rer og mu­lig­vis be­sty­rel­ses­folk i FC Midtjylland. GLEN RID­DERS­HOLM HAR i åre­vis præ­di­ket ær­lig­hed, og skul­le han leve op til si­ne eg­ne ide­a­ler, skul­le han væ­re li­ge så til­freds med sin stil­ling i FC Midtjylland, som han sag­de. Det har han ik­ke kun­net.

Det er me­re end et år si­den, at han sag­de til BT, at han øn­ske­de kla­re linjer og kla­re mål fra sin le­del­se.

» Jeg er ik­ke tryl­le­kunst­ner, og vi gør alt, hvad vi kan. De ud­mel­din­ger, der har væ­ret helt kla­re og ty­de­li­ge de se­ne­ste par år, er, at vi er en ud­vik­lings­klub, og når man er det, spil­ler man ik­ke med om me­dal­jer. Så gæl­der det om at pro­du­ce­re dyg­ti­ge, un­ge ta­len­ter. Vi er ik­ke de­sig­net til at spil­le med om guld, men vi har trods alt haft et bæ­re­dyg­tigt fun­da­ment til at kun­ne væ­re med, « sag­de Glen Rid­ders­holm til os for et år si­den.

Den op­fat­tel­se har, så vidt jeg for­står, ik­ke æn­dret sig.

Glen Rid­ders­holm øn­ske­de, at klub­ben skul­le op­pe sig, men fandt se­tup­pet util­stræk­ke­ligt til, at hans øn­sker blev imø­de­kom­met. Han har gan­ske en­kelt ik­ke fun­det, at klub­ben var gea­ret til det, den præ­di­ke­de, og han men­te ik­ke, at FC Midtjylland hav­de den kva­li­tet, den som mini­mum skul­le ha­ve, hvis den øn­ske­de bå­de at spil­le en rolle i Champions League og i Su­per­liga­en. Det med­del­te Glen Rid­ders­holm le­del­sen ons­dag og for­tal­te, at han var vil­lig til at gi­ve le­del­sen et halvt år til at fi nde en afl øser. I går med­del­te be­sty­rel­sen ham, at han li­ge så godt kun­ne stop­pe med øje­blik­ke­lig virk­ning.

Det kom­mer som et chok for en spil­ler­trup, der i den grad har bun­det sin suc­ces op på Glen Rid­ders­holms kva­li­te­ter, de­di­ka­tion og tro på dens ev­ner. Jeg har svært ved at se den rej­se sig, og det­te be­ty­der ik­ke, at fl ere har lyst til at bli­ve for at spil­le om Champions League- kva­li­fi ka­tion i ste­det for at ta­ge den næ­ste mu­lig­hed for et ud­land­se­ven­tyr. FC Midtjylland skal hand­le hur­tigt og stærkt, hvis trup­pen skal fø­le, at det er et fuld­byr­det sats på Champions League, de i de kom­men­de uger skal væ­re en del af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.