RI­IS’ MU­LI­GE CO

En til­ba­ge­ven­den til cy­kel­spor­ten lu­rer i kulis­sen for Bjar­ne Ri­is. På den helt store sce­ne næv­nes Wor­ld Tour­hol­det BMC Ra­cing Team som en mu­lig desti­na­tion for ’ co­me­ba­ck- kon­gen’

BT - - SUPERLIGA - CO­ME­BA­CK Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk flb@ sporten. dk

Flem­m­ing Brandt En kor­kprop kom­mer al­tid op til van­d­over­fla­den, uan­set hvor me­get du for­sø­ger at druk­ne den i pro­ble­mer. Det sam­me vir­ker til at væ­re til­fæl­det med Bjar­ne Ri­is. I tirs­da­gens rap­port om do­ping i dansk cy­kel­sport blev hans løg­ne ud­stil­let på ny, men Ri­is sy­nes al­tid at fin­de en vej tilbage til over­fla­den - el­ler cy­kel­spor­ten, om du vil.

Hi­sto­ri­en om Bjar­ne Ri­is vi­ser fle­re ek­semp­ler på kor­kprop­pens kræf­ter. I 2007 in­drøm­me­de han brug af do­ping i sin ak­ti­ve kar­ri­e­re, men kom stærkt tilbage og før­te Tin­koff- Saxo til tops i in­ter­na­tio­nal cy­kel­sport, og den tun­ge de­pres­sion, der tyn­ge­de ’ Ør­nen fra Her­ning’ i 2012 og 2013, blev og­så væl­tet ud over bjergskræn­ten. Godt nok blev Ri­is i forå­et fy­ret fra Tin­koff- Saxo, men den­gang fik han sendt de mør­ke tan­ker til tæl­ling.

Et gyl­dent hånd­tryk fra Oleg Tin­kov, der stak Ri­is en fy­re­sed­del i for­å­ret, har til­sy­ne­la­den­de ik­ke få­et dan­ske­ren til at dase i hæn­ge­køj­en. Un­der Giro d’Ita­lia duk­ke­de han op og gav Al­ber­to Con­ta­dor et hjer­te­varmt kram, da fel­tet svin­ge­de for­bi Ri­is’ hjem­by, Lu­ga­no, i Schweiz. Og søn­dag så fi­re kil­der, som BT har væ­ret i di­a­log med, dan­ske­ren væ­re til ste­de ved lø­bet Post Cup i Hanst­holm. Fle­re af kil­der­ne be­ret­ter uaf­hæn­gigt af hin­an­den, at de så dan­ske­ren sti­ge ind og ud af di­rek­tør­bi­len på det dan­ske hold Team TRE­FOR- Blue Wa­ter, der har Ri­is’ ene søn, Tho­mas Ny­bo Ri­is, som ryt­ter.

Di­rek­te ads­purgt be­kræf­ter sport­s­che­fen for cy­kel­hol­det, Al­lan Jo­han­sen, at Bjar­ne Ri­is kør­te med i bi­len i nog­le om­gan­ge på stræk­nin­gen i Thy.

» Vi snak­ke­de ba­re lidt løst og fast om dan­ske ta­len­ter. Bjar­ne var der for at se sin søn og spurg­te så el­lers ind til de ryt­te­re, der kom ned til vo­res bil. Me­re har jeg ik­ke lyst til at kom­men­te­re, « si­ger Al­lan Jo­han­sen, der alt­så ik­ke øn­sker at bi­dra­ge til spe­ku­la­tio­ner­ne om­kring Bjar­ne Ri­is’ frem­tid i cy­kel­spor­ten.

Om Bjar­ne Ri­is var i Hanst­holm for blot at over­væ­re sin søn kø­re cy­kel­løb, el­ler om der lig­ger en dy­be­re me­ning bag, er for nu kun spe­ku­la­tio­ner. Men no­get kun­ne ty­de på, der bli­ver knok­let i bag­grun­den. Et af de ryg­ter, der har væ­ret nævnt i for­bin­del­se med Bjar­ne Ri­is, er et mu­ligt sam­ar­bej­de med Wor­ldTour- hol­det BMC Ra­cing Team, der del­ta­ger ved de helt store eta­pe­løb som Tour de Fran­ce.

Kan en­de på nyt stor­hold

BMC Ra­cing Team er ame­ri­kansk re­gi­stre­ret, men sponso­re­ret af fir­ma­et BMC Switzer­land. Hol­det er på jagt ef­ter en ny ek­stra sponsor, og i den for­bin­del­se kom­mer di­rek­tø­ren fra Saxo Bank, Lars Sei­er Chri­sten­sen, ind i lig­nin­gen om et mu­ligt co­me­ba­ck for Ri­is på det ame­ri­kansk- schweizi­ske cy­kel­hold. Dan­ske­ren har i ot­te år sponso­re­ret Bjar­ne Ri­is’ for­hen­væ­ren­de hold, Tin­kof­fSaxo, og ads­purgt om et mu­ligt sam­ar­bej­de med BMC og Ri­is smæk­ker han i hvert fald ik­ke dø­ren i.

» Vi har ik­ke truf­fet no­gen be­slut­nin­ger om 2016 ( Saxo Banks sponsorat med Tin­koff- Saxo ud­lø­ber ef­ter sæ­so­nen, red.). An­dy Rihs ( ejer af BMC, red.) ken­der jeg, vi bor beg­ge i Zürich, og han er en hyg­ge­lig fyr - men som sagt, der er ik­ke truf­fet no­gen be­slut­nin­ger ved­rø­ren­de frem­ti­den, « si­ger Lars Sei­er Chri­sten­sen og un­der­stre­ger, at Saxo Bank er stol­te af at sponso­re­re Tin­ko­vs cy­kel­hold.

In­gen kom­men­ta­rer

BT har væ­ret i di­a­log med en schweizisk cykeljournalist, der ik­ke øn­sker sit navn i avi­sen, men han vil ger­ne si­ge, at han kø­ber ar­gu­men­ter­ne for et mu­ligt Ri­is- sam­ar­bej­de med BMC. Ri­is og Lars Sei­er Chri­sten­sen bor i Schweiz og er på den må­de tæt på hol­det, An­dy Rihs har selv en hi­sto­rie med do­ping fra ti­den med Phonak- hol­det og Floyd Lan­dis og bør så­le­des ik­ke væ­re skræmt af Ri­is’ bro­ge­de hi­sto­rie, og så er der an­gi­ve­ligt knas mel­lem ejer An­dy Rihs og ma­na­ger Jim Ochowitz, hvil­ket må­ske kan ba­ne vej­en for Ri­is.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.