’ For man­ge le­de­re med en do­ping­for­tid’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HVEM SKAL DØM­ME? Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk

Tirs­da­gens rap­port fra An­ti Do­ping Dan­mark, ADD, og Dan­marks Idræts­for­bund, DIF, om do­ping i dansk cy­kel­sport kon­klu­de­rer i fl ere til­fæl­de, at Bjar­ne Ri­is ik­ke for­tæl­ler sand­he­den om sit kend­skab til do­ping. I for­vej­en slæ­ber dan­ske­ren en slem do­ping­hi­sto­rie eft er sig fra sin ak­ti­ve kar­ri­e­re.

Al­li­ge­vel er Bjar­ne Ri­is truk­ket i ar­bejd­s­tø­jet i en el­ler an­den for­stand og ar­bej­der til­sy­ne­la­den­de på et co­me­ba­ck til sporten. Mor­ten Møl­holm Hansen, di­rek­tør for DIF, har selv væ­ret med i ud­ar­bej­del­sen af do­pin­grap­por­ten, der sø­ger at kort­læg­ge og kom­me for­bru­get af ulov­li­ge stoff er til livs. De se­ne­ste da­ge har han talt uen­de­ligt me­get om rap­por­tens ind­hold og kon­klu­sio­ner. Når snak­ken fal­der på et mu­ligt co­me­ba­ck til Bjar­ne Ri­is, er han ik­ke li­ge­så snak­kesa­ge­lig.

» Det, jeg vil si­ge, er, at der er for man­ge på le­del­ses­ni­veau i cy­kel­spor­ten med en do­ping­for­tid. Vo­res an­be­fa­ling er, at vi skal eg­net­heds­vur­de­re sport­s­di­rek­tø­rer og an­det le­del­ses­per­so­na­le i frem­ti­den, mens de er un­der­lagt en sand­heds­pligt. Det, der lig­ger i det, er, at UCI ( den in­ter­na­tio­na­le cykle­u­ni­on, red.) skal vur­de­re, om en gi­ven per­son kan få en li­cens til at bli­ve sport­s­di­rek­tør el­ler ejer, « si­ger Mor­ten Møl­holm Hansen.

For og imod

Hvis jeg nu be­der dig gi­ve dit bud på, hvor­dan så­dan en vur­de­ring vil­le se ud af en mand med Bjar­ne Ri­is’ hi­sto­rie, hvad sva­rer du så?

» Hvis Bjar­ne Ri­is skul­le fi nde vej til cy­kel­spor­ten igen, skal han ud­sæt­tes for så­dan en test in­den det, og så må det væ­re op til UCI, om man kan gi­ve ham grønt lys el­ler ej. Det er min hold­ning. Men jeg vil ik­ke kom­men­te­re på ham kon­kret, « si­ger Mor­ten Møl­holm Hansen.

I den dan­ske cy­kel­ver­den er der del­te hold­nin­ger til, om Bjar­ne Ri­is er vel­kom­men tilbage i cy­kel­spor­ten. Fle­re kil­der, som BT har væ­ret i di­a­log med, men som ik­ke øn­sker at stå frem med navn, me­ner ik­ke, Bjar­ne Ri­is bør ha­ve en plads i en sport­s­di­rek­tør­bil el­ler en ejer­rol­le igen.

Men der fi ndes og­så stem­mer, som me­ner det mod­sat­te. En af dem er Ri­cky Enø, der er sport­s­di­rek­tør for det dan­ske hold Team co­loQu­i­ck. I en al­der af kun 26 år har han som ung cy­kel­ryt­ter set op til folk som Lan­ce Arm­strong og Ty­ler Ha­milt­on for se­ne­re at se idol­bil­le­det krak­ke­le­re i do­pin­g­af­slø­rin­ger.

» Jeg er me­get imod do­ping, men med Bjar­ne er det lidt spe­ci­elt, for jeg me­ner, at han har gjort rig­tig man­ge go­de ting for dansk cy­kel­sport gen­nem åre­ne. Det er og­så vig­tigt at hu­ske på, at han er fra en tid med en helt an­den kul­tur, « si­ger Ri­cky Enø.

Hvis for­må­let er en dag at kom­me frem til en ren cy­kel­sport, vil­le man så ik­ke væ­re bed­re tjent med at ude­luk­ke folk som Bjar­ne Ri­is?

» Det er jo en dis­kus­sion, man godt kan ta­ge, og som jeg bå­de kan se for- og imod­ar­gu­men­ter i. Men jeg vil­le ik­ke ha­ve no­get imod, hvis Bjar­ne kom ind i cy­kel­spor­ten igen, « si­ger Enø.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.