’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mor­ten Møl­holm Han- sen, di­rek­tør for DIF

Der er for man­ge på le­del­ses­ni­veau i cy­kel­spor­ten med en do­ping­for­tid

I Dan­mark fi ndes der og­så de per­so­ner, der ik­ke er så me­get for at ta­ge dis­kus­sio­nen. Mi­cha­el Skelde, sport­s­lig an­svar­lig på Team Cult Ener­gy, har selv en gam­mel do­ping­dom fra 1997 på cv’et, og han me­ner ik­ke, det er hans op­ga­ve at gø­re sig til dom­mer over for en mand som Bjar­ne Ri­is. Han har ik­ke rig­tig en hold­ning til det, si­ger han, men han gør sit til at gø­re op med spor­tens dy­stre for­tid.

» Vi kø­rer med en nult­o­le­ran­ce - hvis jeg fi nder ud af, at nog­le af mi­ne ryt­te­re er dope­de, kø­rer de ik­ke for os læn­ge­re. Men det har jeg ab­so­lut in­gen grund til at tro, de er, « si­ger Skelde.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.