Til at for­stå Bjar­ne Ri­is’ løg­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

at få luk­ket hol­det. Umid­del­bart vil­le den lo­gi­ske hand­ling væ­re, at smi­de man­den ud på røv og al­bu­er. In­gen dik­ke­d­a­rer. Og til evig tid for­ban­de syn­de­ren langt væk.

Al­li­ge­vel valg­te Ri­is at ven­te i tre må­ne­der, før han - ef­ter store in­ter­ne dis­kus­sio­ner - af­slut­te­de sam­ar­bej­det. Og så, ot­te år ef­ter, an­sæt­ter man­den igen ef­ter at ha­ve holdt kon­takt over te­le­fo­nen i den mel­lem­lig­gen­de pe­ri­o­de.

Det gi­ver gan­ske en­kelt ik­ke me­ning i min op­tik. Jeg ved, hvad jeg tror. Jeg tror på Ty­ler Ha­milt­on, der i do­pin­grap­por­ten ik­ke læg­ger skjul på, at Eu­fe­mi­a­no Fu­en­tes og Bjar­ne Ri­is kend­te hin­an­den. I do­pin­grap­por­ten an­fø­res det, at Ivan Bas­so på det tids­punkt al­le­re­de hav­de haft kon­takt til Fu­en­tes i fem år, og hans blod­po­ser lå gan­ske rig­tigt i kø­le­ska­bet på kli­nik­ken i Madrid - sam­men med en ræk­ke an­dre pro­fi­lers blod.

Ivan Bas­so fik en kort ka­ran­tæ­ne, for­di de ita­li­en­ske an­tido­ping­myn­dig­he­der valg­te at tro på for­kla­rin­gen om, at han al­drig nå­e­de at bru­ge blod­po­ser­ne, selv om te­le­fo­n­af­lyt­nin­ger vi­ste, at der var godt med ek­stra ben­zin i årer­ne un­der Giro­en. Men Ivan Bas­so holdt sin kæft og for­tal­te al­drig kom­pro­mit­te­ren­de om an­dre, selv om han over­for Jörg Jaks­che, som un­der­sø­ger­ne og­så til­læg­ger stor tro­vær­dig­hed, sag­de, at han føl­te, Bjar­ne Ri­is var en hyk­ler. I dag er Ivan Bas­so så tilbage på det hold, Bjar­ne Ri­is skab­te.

Bjar­ne Ri­is er væk. Han be­næg­te­de alt kend­skab til Ivan Bas­sos do­ping i 2006, hvil­ket var det ene­ste for­hold, der kun­ne ha­ve ud­løst en ny ka­ran­tæ­ne til dansk cy­kel­sports stør­ste mand. De æl­dre for­hold kun­ne er­ken­des, men uden om­kost­nin­ger. IVAN BAS­SO ER sta­dig en sød fyr. Han er lidt æl­dre, men fort­sat pæn. På en cy­kel er han en di­e­sel­mo­tor. Og han er fort­sat et godt eks e mpel på den u t r o - vær­dig­hed, der knyt­ter sig til B j a r n e Ri­is.

BTs SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.