ET KIG I KRYSTA To, fi re, seks, ot­te, 10 el­ler 12. Hvor man­ge af de dan­ske EM- hel­te bli­ver etab­le­re­de spil­le­re på A- lands­hol­det? Og hvem bli­ver det? BT og U21dren­ge­ne kig­ger i krystal­kug­len

BT - - U21- EM I TJEKKIET - SPÅ­DOM­ME Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen og Mi­chel Wik­kel­sø David­sen srkr@ sporten. dk, mi­cd@ sporten. dk

Det dan­ske U21- lands­hold, der i mor­gen spil­ler se­mi­fi na­le mod Sve­ri­ge ved EM i Tjek­ki­et, kom­mer til at ud­gø­re en stor del af frem­ti­dens A- lands­hold. Det er en ul­den på­stand, vi har hørt før. Men eft er­hån­den og­så en un­der­byg­get en af slagsen.

En lil­le hånd­fuld af spil­ler­ne på hol­det har al­le­re­de ned­brudt mu­ren ind til Mor­ten Ol­sens mand­skab og afh oldt de­res de­butant­ta­ler for­an Ag­ger, Bendt­ner, Erik­sen og al­le de etab­le­re­de stjer­ner på A- hol­det. Et par af dem ser al­le­re­de nu no­get nær uund­gå­e­li­ge ud frem mod næ­ste års ’ vok­sen- EM’ i Frankrig.

Men én ting er den næ­re frem­tid om et år. No­get helt an­det er det hold, der skal bæ­re Dan­marks fod­bold­frem­tid, når vi kig­ger tre- fi re­fem år frem. Til det EM i 2020, hvor Dan­mark selv er et af 13 vært­slan­de.

’ Hø­jest en 10- 12 sty kker’

Men hvor man­ge spil­le­re fra U21lands­hol­det er det, vi kan for­ven­te at se på og om­kring star­tel­le­ve­ren på na­tio­nens fod­bold­fl agskib? Og ik­ke mindst hvem? Spil­ler­ne selv har sva­ret

» Jeg vil tro, at al­le spil­le­re, der er med her, har mu­lig­he­den for en Alands­holdskar­ri­e­re. At det så ik­ke er al­le, der når så langt, er bå­de sik­kert og vist. Hvem der gør det er svært at spå om, men al­le kan nå det. Al­le spil­ler på et højt ni­veau, og dem, der spil­ler i Su­per­liga­en, er al­le­re­de pro­fi ler, der hvis de vil­le det, kun­ne ta­ge til en stor uden­land­sk klub. Plud­se­lig kom­mer tin­ge­ne na­tur­ligt. Jeg er sik­ker på, at al­le har en re­a­li­stisk chan­ce for at spil­le på A- lands­hol­det, men ved og­så, at det nok hø­jest bli­ver 10- 12 styk­ker, der step­per op og får me­re end en en­kelt kamp el­ler to, « ly­der det fra midt­ba­ne­spil­le­ren Las­se Vi­gen Chri­sten­sen over­for BT.

» Der er så man­ge, der har po­ten­ti­a­let til A- lands­hol­det. Det er kun et spørgs­mål om tid, in­den en stor grup­pe af de her dren­ge ta­ger det af­gø­ren­de skridt, « sup­ple­rer Jan­nik Vester­gaard.

» Uden sam­men­lig­ning i øv­rigt var det og­så det, Tys­kland gjor­de i 2009 med de­res U21- lands­hold, som nu ud­gør stam­men på de­res A- hold. Jeg vil ik­ke sam­men­lig­ne de spil­le­re, vi har med de­res, for det er ver­dens­klas­se­spil­le­re. Og der er vi ik­ke end­nu, og kom­mer det må­ske hel­ler ik­ke. Men den grund­læg­gen­de idé i, at vi ken­der hin­an­den rig­tig godt og for­ment­lig i frem­ti­den kan ud­gø­re stam­men på A- lands­hol­det. Dét må væ­re må­let for os, « fort­sæt­ter U21dren­ge­nes an­fø­rer.

Fi­re med al­le­re­de næ­ste år

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg er al­le­re­de en sær­de­les etab­le­ret skik­kel­se på A- lands­hol­det, og og­så Yus­suf Poul­sen lig­ner en fast star­ter eft er go­de kam­pe mod Mon­te­ne­gro og Ser­bi­en tid­li­ge­re på må­ne­den. Men de to stjer­ner hi­ver an­dre med sig. Bå­de på kort og lang sigt.

» Jeg tror, der er to sce­na­ri­er. Der er det om fem år, og så er der det al­le­re­de til som­mer til et even­tu­elt EM i Frankrig. Jeg tror på, at der er rig­tig man­ge, der kom­mer med om fem år. Der tror jeg på at se fem- ti styk­ker. Det kan og­så væ­re seks. Men om et år kan jeg godt se An­dreas Chri­sten­sen, Vik­tor Fi­s­cher og Yus­suf Poul­sen væ­re med. Og må­ske og­så væ­re tæt på og om­kring det hold, der skal spil­le. I for­hold til at vi sæt­ter det præg på dansk fod­bold, som vi nu en­gang har gjort, så be­ty­der det ba­re, at folk får øj­ne­ne op, og de ser, at vi kan hol­de til det. Og­så i de pres­se­de si­tu­a­tio­ner. For­di det er der, man skal vi­se, at man er god. Og jeg tror, at det er der, man – med al respekt – al­tid har haft det svært. At præ­ste­re un­der pres. Og at præ­ste­re, når he­le ver­den kig­ger på. Det er vi så småt ved at gø­re, « si­ger Pi­er­reE­mi­le Højb­jerg.

Det­te U21- EM har al­le­re­de gi­vet en del svar på, hvem det er, dansk lands­holds­fod­bold skal stå på ryg­gen af i de kom­men­de år. Fle­re kom­mer utvivl­s­omt i mor­gen mod Sve­ri­ge – og må­ske i en fi na­le på tirs­dag.

In­den da gi­ver BT her en vur­de­ring af de nu­væ­ren­de U21- lands­holds­spil­le­res mu­lig­he­der for en start­plads ved EM i 2020. Hvem er i må­let for Dan­mark om fem år, hvem pas­ser bag­kæ­den, og hvem skal sco­re må­le­ne? Med ud­gangs­punkt i de spil­le­re, der be­fi nder sig om­kring A- og U21- lands­hol­de­ne, ud­pe­ger BT den rød- hvi­de op­stil­ling an­no 2020.

.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.