På med klap­hat­ten

BT - - U21- EM I TJEKKIET -

DET ER SVÆRT ik­ke at bli­ve en smu­le over­sta­dig med tan­ke på den kva­li­tet, der i dis­se da­ge lø­ber rundt på Vik­to­ria Zizko­vs ba­ne i Prag- by­de­len af sam­me navn. De dan­ske dren­ge, der i mor­gen aft en mø­der Sve­ri­ge i en se­mi­fi na­le ved et U21- EM, er gjort af et spe­ci­elt stof. Bå­de når det gæl­der ren­dyr­ket ta­lent og men­ta­li­tet.

Trup­pen ER den bed­ste U21- trup, vi har haft i mands min­de, og spil­le­re som An­dreas Chri­sten­sen, Jan­nik Vester­gaard og Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg vil­le væ­re stor­spil­le­re i svøb, uan­set om de var dan­ske, ty­ske el­ler po­rtu­gi­si­ske. Det er ik­ke hver dag, dansk fod­bold kan pra­le af den slags. U21- HOL­DET KOM­MER TIL at pro­du­ce­re mas­ser af spil­le­re til A- lands­hol­det. Præ­cis som et U21- hold skal. Det har tid­li­ge­re U21- mand­ska­ber gjort, og det kom­mer og­så de frem­ti­di­ge til. Men der kom­mer man­ge og ik­ke mindst me­get bæ­ren­de spil­le­re fra det­te EM- hold.

Da jeg i aft es sad og fun­de­re­de over, hvad det er, vi har i ven­te på A- lands­hol­det, kom jeg til at kig­ge på de tid­li­ge­re U21­mand­ska­ber, Dan­mark har haft til EM. Bå­de i 2006 og 2011 var vi med – beg­ge gan­ge gik det galt i grup­pe­spil­let.

I 2006 var nog­le af nav­ne­ne til U21- EM i Portu­gal Da­ni­el Ag­ger, Leon An­drea­sen, Jakob Poul­sen, Niki Zim­ling, Tho­mas Ka­h­len­berg, Si­mon Poul­sen og Ni­ck­las Bendt­ner. Mi­cha­el Kro­hn- De­hli måt­te mel­de fra med en ska­de. DA DAN­MARK FEM år se­ne­re igen hav­de et hold til EM hed nog­le af pro­fi ler­ne Chri­sti­an Erik­sen, Ni­co­lai Boi­le­sen og An­dreas Bjel­land, mens en ung østjy­de ved navn Si­mon Kjær ik­ke fi k lov at del­ta­ge i den slut­run­de, dan­sker­ne som vært­sland var au­to­ma­tisk kva­li­fi ce­ret til.

Det er nav­ne, der vil no­get. Og spil­le­re, der de se­ne­ste snart ti år har spil­let stør­re el­ler min­dre ho­ved­rol­ler på A- lands­hol­det. Men da­gens hold har me­re ta­lent. DER ER SELV­FØL­GE­LIG man­ge spil­le­re på de to EM- hold fra 2006 og 2011, der er lø­bet di­rek­te fra græs­plæ­nen og ned i glem­me­bo­gen. Og det sam­me vil ske for fl ere spil­le­re fra mor­gen­da­gens rød- hvi­de se­mi­fi na­li­ster.

Men med tan­ke på, at den­ne år­gang ik­ke ba­re er den stær­ke­ste i min le­ve­tid, men og­så blandt de fi re bed­ste i Eu­ro­pa, går det dan­ske A- lands­hold en frem­tid i mø­de, hvor klap­hat­ten igen kan væ­re me­re end ba­re ’ til py­nt’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.