FY FAN, SVE­RI­GE!

BT - - U21- EM I TJEKKIET - VEN­NER & FJEN­DER Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen og Mi­chel Wik­kel­sø David­sen srkr@ ber­ling­s­ke. dk mi­cd@ bt. dk

De mø­der dem hver dag til træ­ning. For de fl estes ved­kom­men­de er der ta­le om go­de ven­ner, men på lør­dag står sven­sker­ne i vej­en for en dansk se­mi­fi na­le ved U21- EM. Og der­for er tun­ger­ne spid­se, når U21lands­holds­dren­ge­ne skal be­skri­ve de­res for­hold til Sve­ri­ge.

Det er selv­føl­ge­lig ser­ve­ret med mas­ser af smil på læ­ber­ne, for U21- lands­holds­dren­ge­ne har stort set al­le sam­men en nu­væ­ren­de el­ler tid­li­ge­re hold­kam­me­rat med svensk pas. FC Kø­ben­havns Chri­stoff er Rem­mer har en del, og en af dem er Ludwig Au­gustin­s­son, som til­med har væ­ret en af pro­fi ler­ne på det sven­ske U21- lands­hold ved det­te EM.

» Jeg har ik­ke skre­vet sam­men med Ludwig end­nu. Jeg ven­ter lidt på, at det er ham, der bry­der isen. Det er jo na­bokrig. Jeg tror li­ge, jeg skal ha­ve fat i ham, når vi kom­mer tilbage på ho­tel­let, « si­ger Chri­stoff er Rem­mer.

Di­rek­te du­el

Skul­le Rem­mer kom­me ind til sin før­ste EM- kamp i mor­gen, vil han ik­ke ba­re mø­de Au­gustin­s­son - de vil og­så skul­le spil­le di­rek­te over for hin­an­den på de to ba­ck­er. Her er Rem­mer klar med bis­se­stre­ger­ne for at hy­le sin al­tid sø­de og ar­ti­ge hold­kam­me­rat lidt ud af den.

» Jeg ri­ver ham må­ske ik­ke i de æd­le­re de­le, men jeg kun­ne fi nde på no­get an­det, som kun­ne væ­re til vo­res for­del. Nej, der er in­gen tvivl om, at det vil­le væ­re me­ga- sjovt at spil­le over for ham. Nu ken­der vi hin­an­den godt, så uan­set om det er en se­mi­fi na­le, vil­le det nok bli­ve med et smil på læ­ben, selv­om vi ger­ne vil vin­de, « for­tæl­ler Rem­mer med sit store smil.

Men hvad er så ’ bra’, og hvad er ’ skit’ ved Sve­ri­ge? Det sva­rer U21- dren­ge­ne på her.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.