Han har væ­ret Dan­marks bed­ste ved EM, og han er hol­dets an­fø­rer. Men hvem er egent­lig Jan­nik Vester­gaard? Cap­tain Ano­ny­mous

BT - - U21- EM I TJEKKIET - BOS­SEN Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen og Mi­chel Wik­kel­sø David­sen srkr@ sporten. dk, mi­cd@ sporten. dk

Fo­re­stil dig, at Da­ni­el Ag­ger går for­bi dig på ga­den. Vil­le du gen­ken­de ham og ven­de dig om og kig­ge? Ja, du vil­le da så. Selv­føl­ge­lig. Han er jo dansk lands­holds­an­fø­rer.

Det er Jan­nik Vester­gaard og­så. Blot for det U21- mand­skab, der nu har spil­let sig i EM- se­mi­fi na­len og til OL i Rio de Ja­neiro. Med si­ne næ­sten to me­ter ra­ger mid­ter­for­sva­re­ren fra Wer­den Bre­men tårn­højt i vej­ret. Men i den al­min­de­li­ge dan­skers fod­boldop­fat­tel­se er U21- dren­ge­nes ka­ris­ma­ti­ske kap­ta­jn in­gen kæm­pe. Ik­ke end­nu. Men det kom­mer.

På vej væk fra ano­ny­mi­te­ten

Vester­gaard er først nu ved at bry­de ud af den ano­ny­mi­tet, der oft e føl­ger de spil­le­re, der for­la­der Dan­mark al­le­re­de i te­e­na­ge­å­re­ne. Og det var præ­cis, hvad kap­ta­j­nen gjor­de. Som 17- årig skift ede han – in­den første­holds­de­bu­ten var en re­a­li­tet – Brøndby ud med Hoff en­heim i det an­det hjem­land, Tys­kland. Og net­op her er hans navn pa­ra­doksalt nok væ­sent­ligt stør­re, end det er i det land, han net­op har ført vi­de­re ved et EM.

» Jeg er et langt stør­re navn i Tys­kland, end jeg er i Dan­mark. Der er ik­ke så stor fo­kus på Bun­des­liga­en i Dan­mark, så li­ge i øje­blik­ket kom­mer jeg me­re i fo­kus i Dan­mark, end jeg har væ­ret tid­li­ge­re, « si­ger Vester­gaard til BT.

I Dan­mark kan spil­le­ren, der har væ­ret Dan­marks bed­ste mand i de tre før­ste EM- kam­pe, ind­til vi­de­re gå i fred. Kun når ty­sker­ne i som­mer­fe­ri­en smi­der un­ger­ne på bag­sæ­det, los­ser tag­bok­sen på Mer­ce­des’en og kø­rer mod det dan­ske som­mer­land, skal Jan­nik Vester­gaard fi nde Ko­dak- smilet frem.

Po­pu­lær blandt ty ske turi­ster

» Det er spe­ci­elt, at jeg i Dan­mark bli­ver gen­kendt me­re af ty­ske turi­ster end af dan­ske­re. Når jeg er på fe­rie i Dan­mark, er det ty­ske­re, der kom­mer hen og ta­ler og vil ha­ve billeder, « for­tæl­ler an­fø­re­ren, der dog ik­ke brok­ker sig over den rød­hvi­de ano­ny­mi­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.