’’

BT - - U21- EM I TJEKKIET -

Det er spe­ci­elt, at jeg i Dan­mark bli­ver gen­kendt me­re af ty ske turi­ster end af dan­ske­re

» Jeg har væn­net mig til tan­ken. Jeg har le­vet en lidt skjult til­væ­rel­se i Tys­kland. Nu er jeg hel­ler ik­ke en ro­ck­stjer­ne i Tys­kland, så jeg går i re­la­tiv fred og ro, li­ge me­get hvor jeg går. Men det er fi nt. Jeg har det rig­tig fi nt med at væ­re i Dan­mark og leve den til­væ­rel­se, som jeg gør. Men skul­le jeg bli­ve gen­kendt og til­talt i Dan­mark er det be­stemt ik­ke no­get, der vil ge­ne­re mig, « si­ger han.

Og hel­dig­vis, fri­stes man til at si­ge. Eft er det­te EM vil de fl este fod­bol­din­ter­es­se­re­de dan­ske­re for­ment­lig ven­de sig om og kig­ge, når en to me­ter høj mand med langt hår og tand­past­as­mil går for­bi. For i så fald kan det væ­re Jan­nik Vester­gaard. Dansk an­fø­rer, EM­se­mi­fi na­list – og hvem ved. Må­ske man­den, der om ba­re fi re da­ge løf­ter EM- po­ka­len højt mod den tjek­ki­ske aft en­him­mel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.