Blev Ir­land be­talt for at skå­ne Mes­si?

Op­sigtsvæk­ken­de an­kla­ge i ar­gen­tinsk avis

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spo­or­ten. dk Fo­to: AFP

BE­STIK­KEL­SE

Det ir­ske fod­bold­for­bund an­kla­ges for at ha­ve ta­get imod pen­ge for at und­la­de at ta­ck­le Bar­ce­lo­na- stjer­nen Lio­nel Mes­si i en ven­skabs­kamp mod Ar­gen­ti­na i 2010.

Den op­sigtsvæk­ken­de an­kla­ge blev lan­ce­ret i den ar­gen­tin­ske avis La Na­cion. Og bag­grun­den for hi­sto­ri­en fin­der man i 2009, da Ir­land blev snydt for en VM- plads i en play­of­f­kamp, hvor Thier­ry Hen­ry tog hån­den i brug og der­med sik­re­de Frankrig VM- plad­sen for næ­sen af irer­ne.

’ For at be­ro­li­ge irer­ne’

Det fik Ir­land op i det rø­de felt, og tid­li­ge­re i år af­slø­re­de di­rek­tø­ren for det ir­ske fod­bold­for­bund, Jo­hn Dela­ney, at det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund ( FIFA) be­tal­te irer­ne 40 mio. kr. for ik­ke at gø­re me­re ud af sa­gen. Men det var ik­ke alt, FIFA gjor­de, ly­der det nu . D en nu af­dø­de præ­si­dent for det ar­gen­tin­ske fod­bold­for­bund, Julio Gron­do­na, hvis ef­ter­mæ­le er ble­vet vik­let ind i den se­ne­ste tids kor­rup­tions­ankla­ger mod FIFA, fo­re­slog sin næ­re ven og al­li­e­re­de, FIFA- præ­si­dent Sepp Blat­ter, at Ar­gen­ti­na kun­ne spil­le en ven­skabs­kamp i Dublin mod Ir­land for at ’ be­ro­li­ge irer­ne’ yder­li­ge­re ef­ter Hen­rys hånd på bol­den.

Det ar­gen­tin­ske fod­bold­for­bund var dog ik­ke i stand til at be­ta­le 25 mio. kr. i for­sik­rings­sum for Lio­nel Mes­si, der egent­lig skul­le ha­ve væ­ret med sin klub, FC Bar­ce­lo­na, på tur i Ki­na, og der­for fo­re­slog Gron­do­na, at man i ste­det be­tal­te de ir­ske spil­ler 50.000 kr. hver for ik­ke at gå for hårdt til Mes­si.

De­men­ti

Det af­vi­ser Ir­land dog på det kraf­tig­ste i en of­fi­ci­el med­del­el­se på for­bun­dets hjem­mesi­de.

» Det ir­ske fod­bold­for­bund af­vi­ser an­kla­ger­ne i La Na­cion ved­rø­ren­de ven­skabs­kam­pen mel­lem Ir­land og Ar­gen­ti­na, som væ­ren­de uden hold. Kam­pen blev or­ga­ni­se­ret af Ken­ta­ro ( et fod­bold­mar­ke­ting­fir­ma, red.), og blev an­non­ce­ret til pres­sen al­le­re­de in­den kam­pen mod Frankrig i 2009. Vi er i gang med at for­hø­re os med vo­res ad­vo­ka­ter i for­hold til ar­tik­len, og vi vil ta­ge af­fæ­re der­fra, « ly­der det fra Ir­land.

Ar­gen­ti­na vandt kam­pen mod Ir­land 1- 0 på et mål af Án­gel Di Ma­ria.

Ar­gen­ti­ner­ne og irer­ne skæn­des ef­ter Án­gel Di Ma­ri­as sej­rs­mål på Avi­va Sta­dion i Dublin i 2010.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.