’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Kil­de i Man­che­ster Uni­ted

Si­tu­a­tio­nen om­kring Di Ma­ria er ret sim­pel. Han er ik­ke til salg, og så er det li­ge me­get, hvem der er in­ter­es­se­ret i ham

Over for The Daily Star af­vi­ser en unavn­gi­ven kil­de hos Man­che­ster Uni­ted dog al snak om et fo­re­stå­en­de skif­te for Di Ma­ria.

» Si­tu­a­tio­nen om­kring Di Ma­ria er ret sim­pel. Han er ik­ke til salg, og så er det li­ge me­get, hvem der er in­ter­es­se­ret i ham. «

Iføl­ge Mun­do Depor­ti­vo er det dog ik­ke helt li­ge­gyl­digt, hvem der er in­ter­es­se­ret i at hen­te Di Ma­ria. Det span­ske me­die skri­ver så­le­des, at der er en så­kaldt ’ an­ti- Bar­ce­lo­na- klau­sul’ i købs­af­ta­len mel­lem Re­al Madrid og Man­che­ster Uni­ted.

Den en­gel­ske stor­klub må gan­ske en­kelt ik­ke sæl­ge Án­gel Di Ma­ria til Bar­ce­lo­na. Bar­ce­lo­na har yder­me­re et trans­fer­for­bud hæn­gen­de over ho­ve­d­et, der gør, at klub­ben ik­ke kan re­gi­stre­re nye spil­le­re før ja­nu­ar 2016, hvil­ket be­ty­der, at et even­tu­elt skif­te først vil­le bli­ve ef­fek­tu­e­ret om godt et halvt år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.