Ret be­set bur­de man eft er­hån­den ta­ge Team Ea­sy On en lil­le smu­le me­re al­vor­ligt...

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

STØ­VET LÆG­GER SIG hur­tigt. Me­di­e­ma­ski­nen ru­sker op i for­ti­den, men er i nu­tids­ud­ga­ven så hårdt­pum­pen­de, at hi­sto­ri­er­ne skrum­per ind til en fl ig i erin­drin­gen da­gen der­på. Og be­kræft er et godt gam­melt, men end­nu me­re ak­tu­elt spin­dok­tor- man­tra: ’ Det går væk igen.’

For­hå­bent­lig og­så hi­sto­ri­en om pro­fes­soren, som det ik­ke er be­svæ­ret værd at goog­le nav­net på, der har få­et for va­ne at nap­pe en taxa­bon ind til DR2- stu­di­et og gi­ve sit be­syv med i kam­pen om det le­di­ge stand­punkt ved at op­for­dre til grønt lys for do­ping­præ­pa­ra­ter i cy­kel­spor­ten un­der ord­ne­de og kon­trol­le­re­de for­hold. I HVERT FALD ty­der det på, at Ni­cki Sø­ren­sens se­ne­ste in­drøm­mel­se bli­ver hur­tigt glemt igen. End­nu en af slagsen, der be­ti­me­ligt og juri­disk faldt til jor­den i ren for­æl­del­ses­frist, om end hans stør­ste sport­s­li­ge me­rit­ter fandt sted se­ne­re. Men da han først be­gynd­te at kø­re stærkt, var han stop­pet med det inji­ce­ren­de uvæ­sen, for­stås.

Na­tur­lig­vis glem­mer vi ik­ke Bjar­ne Ri­is’ ef­ter­hån­den bug­nen­de og hi­sto­ri­ske værk, må­lt i spal­te­mil­li­me­ter, af do­pin­gin­drøm­mel­ser. Ik­ke at vi bil­der os ind, at vi har få­et det he­le at vi­de, men om­fan­get har ik­ke de­sto min­dre væ­ret om­fat­ten­de. Og­så på så be­reg­nen­de bag­kant, at mil­li­o­nind­tæg­ter­ne al­drig har væ­ret i fa­re. Æren in­gen­lun­de i be­hold, men det sy­nes ik­ke rig­tigt at spil­le ind. Tvær­ti­mod. Jo vær­re, jo bed­re, og stort set he­le per­son­gal­le­ri­et rundt i eks­pert­kred­sen vur­de­rer, at han nok skal ven­de tilbage til cy­kel­spor­ten. SOM OM OM­VER­DE­NEN har byg­get et bol­værk imod Ri­is- in­drøm­mel­ser. Be­næg­tel­sen ken­der in­gen græn­ser, og borg­meste­ren i Her­ning ser ik­ke den fj er­ne­ste grund til at rø­re ved den for­gyld­te min­de­fl ise for Bjar­ne Ri­is’ Tour de Fran­ce- tri­umf i 1996. Ri­is er Gud, og hvis en fi nans­mand af en vis øko­no­misk pol­string skul­le se sit op­portu­ne snit til at prop­pe et to­cif­ret mil­li­onbe­løb i et nyt pro­jekt, lyk­kes det vel­sag­tens med end­nu en let­te­re ma­ni­p­u­le­ret re­lan­ce­ring af et vi­sio­nært pro­jekt i stø­be­ske­en hos dansk cy­kel­sports ene­stå­en­de tak­ti­ker med le­de­rev­ner, som er et ma­ga­sin­cover vær­digt.

I slip­strøm­men på den læn­ge ven­te­de An­ti Do­ping Dan­mark- rap­port om do­ping­kul­tu­ren i cy­kel­spor­ten i 1990’ er­ne og start- 00’ er­ne er kri­ti­ker­ne ble­vet be­kræft et i, at de hav­de no­get at ha­ve den i. Dem, som brød med ryt­ter­mil­jø­ets uud­tal­te og fo­re­truk­ne lingo, Om­erta­en el­ler Tavs­he­dens Lov, har få­et en smu­le op­rejs­ning i sand­he­dens tje­ne­ste. Ha­milt­on og Jaks­che har ta­get et langt og slid­somt træk på den kon­to. Arm­strong og for den sags skyld Ras­mus­sen har vist vej­en til et lo­kum i brand. In­dadtil vil de al­le gi­vet­vis og frem­de­les bli­ve be­hand­let som stik­ke­re. Ik­ke blot i blodå­rer­ne, men som sel­ve slad­re­han­kens ud­send­te. TOU­REN STÅR FOR dø­ren. Og tak for det i et som­mer­vejr, der ind­by­der til cykling i so­fa­høj­de. Al­ver­dens rap­por­ter, in­drøm­mel­ser og hi­sto­ri­ske kends­ger­nin­ger sy­nes ik­ke i stand til at stop­pe kø­en til tv- skær­me­ne. Ret be­set bur­de man eft er­hån­den ta­ge Team Ea­sy On en lil­le smu­le me­re al­vor­ligt, men Bob­by Ol­sen og Pim de Key­ser­gra­cht med Hen­ning Prim­da­hl i sport­s­di­rek­tør­bi­len er vel eft er­hån­den for gam­le til for al­vor og i fy­sisk for­stand at gen­nem­fø­re et Tour de Fran­ce...

Team Ea­sy On var tæt­te­re på sand­he­den end som så, da hol­det i de po­pu­læ­re Angora- pro­gram­mer eks­pe­ri­men­te­re­de med do­ping op til Tour de Fran­ce midt i 00’ er­ne. Her har Bob­by Ol­sen og Pim de Kay­ser­gra­cht fan­get CSCs ud­ga­ve af Hen­ning Prim­da­hl i form af Bjar­ne Ri­is.

Fo­to: Jep­pe Mi­cha­el Jen­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.