DØ­DEN PÅ DRØMMESTRANDEN

TER­R­ORENS BLO­DI­GE FRE­DAG

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Fo­to: Reu­ters Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt.dk

På et øje­blik blev drømmestranden for­vand­let til en blo­dig slag­te­mark. Mindst 37 per­so­ner blev i går dræbt og 39 sår­et, da en mand åb­ne­de ild på stran­den og ved to ho­tel­ler i fe­ri­e­by­en Sous­se i Tu­nesi­en, som og­så mas­ser af dan­ske­re dra­ger til om som­me­ren.

Om­kring mid­dag lo­kal tid an­kom man­den til stran­den fra Mid­del­ha­vet. En­ten via båd el­ler jetski. Han skif­te­de til ba­de­tøj for at pas­se ind med de man­ge turi­ster, der slap­pe­de af i de­res lig­ge­sto­le el­ler ba­de­de i ha­vet.

Han gik først rundt blandt folk med en pa­ra­sol i hån­den, for til sidst at slip­pe den. Un­der pa­ra­sol­len hav­de han skjult en AK47- ma­skin­pi­stol.

Kort ef­ter var stran­den for­vand­let til en krigszo­ne, da man­den sy­ste­ma­tisk be­gynd­te at sky­de de sa­ge­s­lø­se ba­de­gæ­ster.

En 16- årig bri­tisk dreng så iføl­ge Daily Mail si­ne for­æl­dre og sin bed­ste­mor bli­ve skudt ned for øj­ne­ne af ham. Dren­gen slap selv væk og blev se­ne­re be­hand­let for min­dre ska­der.

Ger­nings­man­den for­lod ef­ter­føl­gen­de stran­d­om­rå­det og be­væ­ge­de sig op mod det nær­lig­gen­de ho­tel- resort Al- Qan­tawi, hvor han iføl­ge The Te­le­graph gik ind i ho­tel­let Im­pe­ri­al, trak sin AK47 ved pool- om­rå­det og dræb­te end­nu fle­re turi­ster.

Uhyg­ge­li­ge billeder fra stran­den i Sous­se be­gynd­te ik­ke lang tid ef­ter at fl­o­re­re på de so­ci­a­le me­di­er. Mel­lem pa­ra­sol­ler og lig­ge­sto­le sås dø­de turi­ster med ba­de­hånd­klæ­der over sig.

Po­pu­lær turist­by

Sous­se er Tu­nesi­ens tred­je­stør­ste by med cir­ka en kvart mil­li­on ind­byg­ge­re. Den er en af lan­dets mest po­pu­læ­re turist­by­er. En kom­bi­na­tion af af hi­sto­risk ar­ki­tek­tur, hvi­de sand­stran­de og varmt kli­ma gør, at 1,2 mil­li­on men­ne­sker - her­i­blandt man­ge dan­ske­re - be­sø­ger by­en hvert år.

Bri­ti­ske Sky News tal­te i går med turi­sten Gary Pi­ne, der bor på et ho­tel tæt ved ger­nings­ste­det. Han for­tal­te, at han var på stran­den, da han hør­te sky­de­ri­et.

» Vi tro­e­de, at det var fyr­vær­ke­ri, « sag­de han.

Gary Pi­ne til­fø­je­de, at hans søn hav­de set en per­son bli­ve skudt på stran­den, og at gæ­ster­ne på hans ho­tel først blev bedt om at lå­se sig in­de på væ­rel­ser­ne. Se­ne­re skul­le de sam­le sig i ho­tel­lets lob­by.

Dansk øjen­vid­ne

Dan­ske Ti­na B. Ni­el­sen be­fandt sig i går med sin 13-åri­ge søn i Port el Kan­ta­oui, én ki­lo­me­ter fra resor­tet, hvor sky­de­ri­er­ne fandt sted. Hun be­skrev i går til TV2 de ka­o­ti­ske sce­ner, der ud­s­pandt sig ef­ter mas­sa­kren. Og at hun har tænkt sig ik­ke at for­la­de sit ho­te­væ­rel­se, før hun kan kom­me hjem:

» Der er po­li­ti al­le ste­der, he­li­kop­ter i luf­ten, og folk er fuld­stæn­dig i pa­nik. Det er ik­ke rart. Jeg sy­nes ik­ke, det er spæn­den­de at skul­le sid­de in­den­for ind­til da, « sag­de Ti­na B. Ni­el­sen til TV2. En an­den bri­tisk turist, Jo­hn Yeo­man, be­skrev i går på twit­ter, hvor­dan han hav­de bar­ri­ka­de­ret sig på sit ho­tel i Sous­se.

Fyldt med frygt for nye an­greb hav­de han sat sin ho­tel­seng på høj­kant og blo­ke­ret sin dør. Han be­skrev det kort­fat­tet med or­de­ne: ’ Hå­ber det er nok’.

Ef­ter an­gre­bet for­lød det, at det var to mænd, der stod bag det be­sti­al­ske an­greb. Det tu­ne­si­ske in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um gik dog se­ne­re ud og slog fast, at mas­sa­kren var en en­kelt ung mands værk. Næ­sten sam­ti­dig kom en ræk­ke dra­ma­ti­ske billeder af tungt be­væb­net tu­ne­sisk po­li­ti, der før­te en mand væk, frem i of­fent­lig­he­den. Om det var ger­nings­man­den, blev dog ik­ke en­de­gyl­digt be­kræf­tet, for sam­ti­dig for­lød det og­så, at han var ble­vet dræbt i ild­kamp med po­li­ti­et.

Iføl­ge fle­re in­ter­na­tio­na­le me­di­er ser det dog ud til, at man­den bag mas­sa­kren er en yn­gre tu­ne­sisk stu­dent med en ren straf­fe­at­test.

Iføl­ge Tu­nesi­ens in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um nå­e­de ger­nings­man­den at dræ­be mindst 37 helt til­fæl­di­ge strand­gæ­ster og sår­et mindst 39. Til­sy­ne­la­den­de er de dræb­te over­ve­jen­de bri­ti­ske, ty­ske og bel­gi­ske turi­ster, mens Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce i går kun­ne for­tæl­le, at in­gen af de cir­ka 250 dan­ske turi­ster i om­rå­det er blandt de dræb­te. Hel­ler ik­ke turi­ster fra Nor­ge og Sve­ri­ge me­nes at væ­re ble­vet dræbt.

Tu­ne­sisk sik­ker­heds­po­li­ti fø­rer den mistænk­te væk, da en kvin­de an­gri­ber ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.