Sort fre­dag

Tre kon­ti­nen­ter blev i går ramt af tre for­skel­li­ge an­greb

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk Fo­tos. AFP, DPA og EPA

En mand blev hals­hug­get i Frankrig, på stran­den i Tu­nesi­en blev turi­ster skudt ned, og en moské blev sprængt i Kuwait. Tre gan­ge slog ter­r­o­ri­ster til i går. Alt sam­men in­den for et par ti­mer.

Klok­ken 09: 30 kun­ne en stor eks­plo­sion hø­res fra en ame­ri­kansk- ejet gas­fa­brik i den fran­ske by Saint- Qu­en­tinFal­lavi­er ik­ke langt fra Ly­on. Kort eft er fi k po­li­ti­et en an­mel­del­se om, at en hals­hug­get per­son var ble­vet fun­det ved eks­plo­sio­nen.

Ho­ve­d­et var pla­ce­ret ved et hegn. På det var der skre­vet ara­bi­ske tegn.

An­gre­bet på gas­fa­brik­ken blev af Frank­rigs præ­si­dent Hol­lan­de be­skre­vet som be­gå­et af en ter­r­o­rists ’ na­tur’. Det blev sam­ti­dig start­skud­det til to an­dre ter­r­orak­tio­ner rundt om­kring i ver­den.

Selv­mord­s­bom­be i moské

Klok­ken 12: 31 ram­te en eks­plo­sion en kuwai­tisk shi­a­moské un­der fre­dags­bøn­nen. Om­kring 2.000 men­ne­sker var til ste­de, da selv­mord­s­bom­ben sprang.

25 men­ne­sker mi­ste­de li­vet. 202 blev sår­et.

I en skrift lig er­klæ­ring, der blev lagt på de so­ci­a­le me­di­er, tog Is­la­misk Stat ( IS) an­svar for an­gre­bet på mo­ske­en.

No­gen­lun­de sam­ti­dig hæ­ve­de en stu­dent en Ka­las­h­ni­kov på en strand i Sous­se i Tu­nesi­en.

Skjul­te vå­ben un­der pa­ra­sol

Klok­ken 13: 23 gik en tu­ne­sisk stu­dent rundt iført ba­de­tøj blandt de an­dre men­ne­sker på stran­den, som le­ge­de i van­det el­ler lå og slap­pe­de af på de­res sol­vog­ne. Til sidst lod han den pa­ra­sol, han hav­de i hæn­der­ne, fal­de. Un­der den hav­de han skjult en Ka­las­h­ni­kov.

Mindst 37 men­ne­sker mi­ste­de li­vet, da han åb­ne­de ild. Først på stran­den, si­den på to ho­tel­ler, der lå tæt ved.

In­gen dan­ske­re mel­des at væ­re kom­met til ska­de un­der gårs­da­gens an­greb.

KUWAIT

TU­NESI­EN

FRANKRIG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.