’ De har sam­me ide­o­lo­gi’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@bt.dk

Selv­om al­le tre an­greb fandt sted tids­mæs­sigt tæt på hin­an­den, er det for tid­ligt at si­ge, om det er de sam­me ter­r­o­ri­ster, der står bag.

Så­dan ly­der det fra den sven­ske ter­r­or­eks­pert Magnus Ran­storp, der er forsk­nings­chef ved For­svars­højsko­len i Sto­ck­holm, om de tre an­greb, der ind­til vi­de­re har ko­stet en per­son li­vet i Frankrig, 37 i Tu­nesi­en og 25 i Kuwait.

Selv­om de tre an­greb ik­ke kan kob­les di­rek­te, kan de dog for­bin­des, me­ner han.

På sam­me må­de, som de kan for­bin­des til ter­r­or­an­gre­bet på sa­ti­re­ma­ga­si­net Char­lie Heb­do i Pa­ris og til ter­r­or­an­gre­bet i København i fe­bru­ar.

» Det er det sam­me, man så ved Char­lie Heb­do og ved ter­r­or­an­gre­bet i København. Det er den sam­me ide­o­lo­gi, der lig­ger bag, « si­ger Magnus Ran­storp og fort­sæt­ter:

» Det er den sam­me til­slut­ning. Det hand­ler om at ska­be po­la­ri­se­ring i sam­fun­det. Om at ska­be splid. Men der fi ndes in­gen kon­kre­te kob­lin­ger end­nu. «

Det lå i kor­te­ne

Han me­ner dog ik­ke, det er over­ra­sken­de, at nye ter­r­or­an­greb kun­ne fi nde sted.

» At det kun­ne ske i Tu­nesi­en er ik­ke over­ra­sken­de. Det er det, der ske­te i Frankrig, hel­ler ik­ke. Det lå i kor­te­ne, at det kun­ne ske igen, « si­ger Magnus Ran­stop.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.