Ja, EU ri­si­ke­rer at bra­se sam­men

BT - - DEBAT - MOR­TEN MES­SER­S­CH­MIDT

Vi­ser kri­sen i Græken­land og ue­nig­he­den om flygt­nin­ge, at EU er ved at gå i op­løs­ning?

EU- par­la­men­ta­ri­ker, DF

EU GA­BER OVER for me­get i ste­det for at fo­ku­se­re på de op­rin­de­li­ge op­ga­ver, EU var sat til at hånd­te­re. De har ka­stet sig over al­ver­dens van­ske­li­ge sa­ger, li­ge fra øko­no­misk po­li­tik til fl ygt­nin­ge. EU har ud­vik­let sig til et me­re ideologisk pro­jekt, hvor alt skal sty­res fra Bruxel­les. Det er de­mo­kra­tisk for­kert, og år­sa­gen til at tin­ge­ne går i hård­knu­de. I dag er in­gen sag for lil­le, og hvis man vil hånd­te­re al­le pro­ble­mer, så en­der man med ik­ke at hånd­te­re no­gen.

LÆREN AF FI­NANSKRI­SEN er, at EU kan nog­le ting i for­hold til han­del, mil­jø osv. Men og­så har åben­ly­se be­græns­nin­ger. Vi skal ha­ve et EU­sam­ar­bej­de, der be­græn­ser sig til nog­le be­stem­te om­rå­der, og pro­ces­sen, Stor­bri­tan­ni­en har sat i gang om at gen­tæn­ke, hvad EUs ker­ne­op­ga­ver er, er rig­tig god. Nog­le af de ide­o­lo­gi­ske ele­men­ter i EU- sam­ar­bej­det: de åb­ne græn­ser, eu­ro­en osv. stø­der på grund, og bor­ger­ne op­le­ver de ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser af EUs fan­ta­ste­ri.

OM 10 ÅR vil der væ­re en ræk­ke lan­de, som sta­dig er med i eu­ro­en. De vil ha­ve pro­ble­mer, for­di eu­ro­en er et mis­fo­ster. De vil der­for op­le­ve ge­val­di­ge øko­no­mi­ske pro­ble­mer. Og så vil der væ­re en ræk­ke lan­de med Stor­bri­tan­ni­en i spid­sen, som sta­dig­væk er med­lem af EU, men som på en ræk­ke om­rå­der har truk­ket fl ere be­fø­jel­ser tilbage. De lan­de vil få det rig­tig godt. Der­for er frem­ti­dens sce­na­rie en slags eu­ro­med­lem­skab og EU- med­lem­skab, hvor der er langt stør­re for­skel på at væ­re med­lem af eu­ro- uni­o­nen og af EU, end der er i dag. Der vil ske store for­an­drin­ger. Vi må re­for­me­re EU i ti­de, så det ik­ke bra­ser sam­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.